Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komsten en vooral door de uitgave van een tijdschrift voor missionaire medici.

Aan dit laatste gaf de L. M. M. A. reeds kort na hare oprichting gevolg door een tijdschrift uit te geven, tot 1885 om de 3 maanden, thans elke maand verschijnend, dat den naam draagt van Medical Missions at home and Abroad (Medische zending in het vaderland en in den vreemde.) Dit tijdschrift heeft veel er toe bijgedragen, dat men in Engeland de beteekenis der M. Z. beter heeft leeren begrijpen; van den arbeid aller vereenigingen worden daarin kleinere en grootere mededeelingen opgenomen.

Van 1878—1885 bepaalde zich voorts de werkzaamheid der Vereeniging hoofdzakelijk daartoe, de grondgedachte, waarvan de M. Z. uitgaat, te verklaren, dezen hulpdienst bij de missie aan te bevelen en hier en daar posten der medische zending in Indië, China, Egypte enz. en beginnende missionaire artsen te steunen met geld, instrumenten enz. Onder de uitnemende leiding van Dr. Fairlie Clarke, den toenmaligen secretaris der vereeniging en den redakteur van het tijdschrift, is een goede grond gelegd voor de latere ontwikkeling van de L. M. M. A. Na zijnen spoedig gevolgden dood zette Dr. Burns Thomson zijnen arbeid voort. In 1885 werd deze opgevolgd door Dr. James Maxwell, die voorspoedig heeft mogen voortbouwen op het werk zijner voorgangers.

Door Dr. Maxwell is een aanvang gemaakt met de opleiding van geschikte jonge mannen tot missionaire artsen (1885). In 1890 stichtte de vereeniging een Studentenhuis of Students training home 49 Highbury Park London N., waarin artsen zijn en nog worden opgeleid voor hunne schoone roeping. Tegenwoordig staat dat Tehuis onder de direktie van Maxwell's opvolger, Dr. Soltau, die in zijnen tijd missionair arts is geweest in Indië. Opgenomen worden in den regel alleen zij, die hunne geheele opleiding tot miss. arts bij de Vereeniging wenschen te ontvangen. Bij wijze van uitzondering wordt het aan miss. artsen, die voor hun vertrek naar den vreemde den arbeid aldaar willen

Sluiten