Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Amerika.

In Amerika bestaan de volgende inrichtingen tot opleiding van missionaire artsen, reeds door ons vermeld.

1°. International Memorial Medical Missionary College te New-York, uitgaande van de International Medical Miss. Society te New York.

2°. American Medical Missionary College, in 1895 opgericht te Chicago en uitgaande van het American Med. Missionary College in Chicago.

C. Duitschland.

Op het oogenblik bestaat in Duitschland nog geene inrichting tot opleiding van miss. artsen. De dag is echter, naar wij hopen, niet verre meer, dat er zulk eene inrichting zal verrijzen in verband met de Universiteit van Tubingen. De missionaire artsen, die de Duitsche zendingvereenigingen uitzenden, hebben hunne opleiding aan de openbare Hoogescholen genoten, tenzij zij gebruik gemaakt hebben van de Britsche inrichtingen. In laatstgenoemd geval worden zij op Duitsch territoir niet als artsen toegelaten, tenzij zij de gewone medische examina aan de openbare universiteiten van Duitschland hebben afgelegd.

D. Nederland.

In Nederland vindt men evenmin als in Duitschland eene inrichting tot opleiding van missionaire artsen. De missionaire artsen, die het Nederl. Zendelingengenootschap en de Geref. kerken hebben uitgezonden, zijn gevormd aan de openbare Universiteiten of aan eene Britsche inrichting. Pogingen tot oprichting van zulk eene inrichting, als hier bedoeld wordt, zullen niet licht aangewend worden. Veler hoop is gevestigd op de Medische faculteit der Vrije Universiteit, waarvan de beginselen zich reeds vertoonen.

De doktoren, die in het Buitenland zijn opgeleid, moeten in Nederland de gewone medische examina afleggen, om voor het gansche Nederl. territoir als geneesheer gequalificeerd te zijn. Wat onze Indiën betreft, hebben zij zich te onderwerpen aan een examen voor eene geneeskundige Commissie, waardoor zij de

Sluiten