Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

missionaire artsen bij hare aankomst in Indië nog voor een jaar naar Ludhiana, om er de taal te Ieeren, bij het onderricht behulpzaam te zijn en met de Indische wijze van werken in de M. Z. kennis te maken.

Het aantal leerlingen uit de inboorlingen varieert tusschen 36 en 45.

De school van Ludhiana heeft vele voordeelen boven de gouvernementsscholen van denzelfden aard. Vooreerst wordt in laatstgenoemde onderwijs gegeven aan de vrouwelijke studenten door niet-christelijke inlandsche leeraars. Volgens landsgebruik mogen de meisjes aan hare leeraars geene vragen doen. Gevolg hiervan is, dat veel onbegrepen blijft. Voorts schrikt het samenzijn van mannelijke en vrouwelijke studenten aan ééne Hoogeschool menige familie af, om hare dochters naar de regeeringsscholen te zenden. Eindelijk is de onchristelijke geest op de laatstgenoemde scholen voor eiken christenvader een beletsel, om zijne kinderen derwaarts te zenden.

Behalve op hunne wetenschappelijke studiën leggen de leerlingen der Medische school van Ludhiana zich toe op het onderzoek des Bijbels, zoodat zij alle jaar met eere doorstaan de examens, die hare zendinggenootschappen afnemen omtrent hare kennis van den Bijbel.

Jaarlijks moet door deze £ 15 betaald worden voor een meisje, dat den cursus voor arts volgt.

De regeering geeft voor elke studente eene subsidie, gelijkstaande met die, welke zij betaalt voor de a.s. artsen, apothekers en vroedvrouwen harer scholen. Per maand is dit £ 15. In 1905 was de geheele subsidie 3000 rupies. Particulieren geven/13.000.

In andere aangelegenheden komt het gouvernement ook te hulp, o.a. in het aanvullen van de leermiddelen en in het schenken van land, van geld tot uitbreiding der school enz. In 1906 was dit laatste 25000 rupies (/20.000 ruim).

Vermelden wij hierbij nog, dat in een dorp bij Ludhiana melaatschen wonen, die onder behandeling der school zijn.

Sluiten