Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Evangelie van Christus te brengen onder de Mohammedanen, >) waartoe het meerendeel der patiënten (43 pCt.) behoort. Behalve dezen worden ook Grieken, Roomsch-Katholieken, Armeniërs en Protestanten opgenomen.

Sinds enkele jaren heeft dokter Mackennon een hulp gekregen in den miss. arts J. Craw.

In 1905 is de polikliniek bezocht door 3200 patiënten en het hospitaal heeft er in hetzelfde tijdsverloop 153 geherbergd.

Britsche kerken en zendingverenigingen, die de Medische zending tot hulpdienst hebben.

§ XXVI.

De Anglicaansche kerk.

De Engelsche Staatskerk is een kerk der Reformatie. Het Pausdom wierp zij af. Hare belijdenis zuiverde zij van alle dwalingen van Rome. Doch hare organisatie heeft zij van Rome overgenomen. De vorst des lands is in de plaats van den Paus gekomen, dus hoofd der kerk. Zij wordt bestuurd door aartsbisschoppen, bisschoppen, priesters enz.

Onder de heidenen en Mohammedanen brengt de Engelsche kerk het Evangelie der genade grootendeels door Zendingvereenigingen; daar gaat echter op enkele plaatsen eene direkte actie van haar uit, waarbij zij evengoed als in het eerste geval gebruik maakt van den dienst der M. Z. Van de M. Z. der vereenigingen zullen wij hier beneden spreken.

Hier gewagen wij van den direkten zendingsarbeid der kerk of harer hulpvereenigingen, voor zoover die met de M. Z. ver-

') Twee jaren na de voltooiing van het zendingshospitaal bouwde het Turksche gemeentebestuur daarnaast een eigen stedelijk ziekenhuis. Ook de Soeurs de charité der Fransch-Roomsche kerk hebben te Damascus een klein hospitaal, dat dicht bij het zendingshospitaal der E. M. M. S. staat, maar er geen schade aan heeft berokkend. Niet vreemd in een stad van 200.000 zielen.

Sluiten