Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1903 telde zij reeds 10, thans (1906) 12 miss. artsen (3 vrouwelijke). Na 10 jaren arbeidens te Fuh Ning stelde Dr. van Someren Taylor een onpartijdig onderzoek in naar de vruchten van het werk der M. Z. aldaar, en toen bleek hem, dat er omstreeks 40 Chineezen het Evangelie, dat door hare bemiddeling gepredikt was, hadden aangenomen.

In de eerste jaren hadden de artsen nog al eens te worstelen met het te vroeg verlaten van het hospitaal door de patiënten, of het verspreiden van allerlei dwaze geruchten aangaande de dokters. Zoo vertelde eene arme oude vrouw, die eens bij Dr. Rigg, welke in 1895 te Fuh Ning arbeidde, kwam, om haar ziek oog door hem te laten behandelen en van Dr. Rigg's vrouw thee en een boterham kreeg, aan hare buren: „De zendelingen gaven mij in de kliniek medicijn om mijn hoofd in de war te brengen en toen nam de vreemdeling mijn oog er uit." Den volgenden dag kwam de patiënte met haren broeder, eenen barbier, weer bij Rigg en beiden deden den miss. arts de bitterste verwijten, dat hij er het zieke oog uitgenomen had. Dr. Rigg toonde echter den vertoornden broeder het achter het gezwollen ooglid verborgen oog. Maar in plaats van nu blij te zijn, of zich te verontschuldigen over hunne grofheid, gingen beiden weer weg en vertelden hunnen buren, dat hunne dreigingen den vreemdeling zoo bang hadden gemaakt, dat hij er het zieke oog weer ingezet had.

Thans gaat het wel beter. Te Fuh Ning is een mannen- en een vrouwen-hospitaal. Het eerste is vernieuwd en in Dec. 1905 geopend in tegenwoordigheid van 7 Mandarijnen. Het laatste is nog het oude, dat klein is, doch een nieuw met 50 bedden zal wel spoedig gebouwd worden, daar de plaats en het geld er voor aanwezig zijn. In 1906 hebben de hospitalen zich zelve kunnen bedruipen èn omdat de bijdragen der patiënten, die betalen konden, hooger waren èn omdat er vele giften inkwamen.

Verscheidene Chineezen, die komen om tot de gemeenschap der kerk van Christus toegang te krijgen, zijn patiënten van het Zendingshospitaal geweest. Van andere oud-patiënten wordt echter niet meer gehoord.

Sluiten