Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

praktisch. In verband met de hospitalen staat een schoon Herstellingsoord aan de zee, waarheen patiënten, vooral lijders aan tuberculose, die het meest onder de armen en den middenstand te vinden zijn, uit het hospitaal worden gezonden. In 1904 waren er 25, die dit voorrecht genoten. Dit getal was vroeger wel eens grooter — in 1901 93 — maar het herstellingsoord is op dit oogenblik niet in staat, om gratis toegang te verleenen. De kosten zijn $ 15 per maand voor een behandeling met zwaar eten, die het meeste succes heeft en $5 voor een met het gewone dieet, dat voor tuberculose-lijders gebruikt wordt. Eindelijk is er te Hangh-chow, sinds 1872, een asyl of refuge voor opiumrookers, het eenige, dat de C. M. S. in China heeft. Door elkaar zijn hier 150 zieken (in 1904 147, in 1905 118). „Ons asyl voor opium-rookers behandelt zoowel lichaam als ziel," zegt Dr. Main in zijn rapport van 1904, „daar het opium-rooken dikwijls een gevolg is van lichamelijke en zedelijke zwakheid. Lichamelijke zwakheid wordt vaak opgegeven als aanleiding tot het begin der kwade gewoonte; anderen gebruiken het tot leniging van pijn, die gevolg is van verschillende ziekten, anderen uit gebrek aan bezigheid, anderen op het voorbeeld van ouderen" enz.

„Men heeft ons meermalen gevraagd," zoo gaat Duncan Main verder, „of zij, die genezen van ons gaan, dit blijven, maar wij antwoorden in het algemeen, dat men liever geen statistieken omtrent genezen opiumrookers moet geven. Velen zijn genezen tegen hunnen wil, zoons worden ons gezonden door hunne ouders, leerlingen door hunne patroons, scholieren door hunne onderwijzers; en velen komen tot ons, teneinde genezen te worden, alleen om weer te kunnen beginnen met eene kleinere dosis, daar hun inkomen niet bestand is tegen hunne steeds grooter wordende eischen. Zeer weinigen zijn genezen, omdat het schadelijk of zondig is en toch ontmoeten wij nooit iemand, die deze kwade gewoonte tracht te verschoonen. Het is eene zondige verspilling van schatten; mij zijn velen in deze stad bekend, wier rooken hun niet minder dan / 1000 p.j. kost; verscheidene

Sluiten