Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet ongetwijfeld de Hemel zijn," terwijl anderen het betreurden, dat zulke mooie bedden door zieken en lijdenden zouden worden ingenomen. Dokter Babington en zijne vrouw arbeiden hier met vrucht. In 1905 had de eerste doop in het hospitaal plaats.

De C. M. S. heeft ook beproefd met hare M. Z. het binnenland van China binnen te dringen. Zoo werd in 1897 de missionaire arts Dr. W. Squibbs gezonden naar de provincie Ssechuan, ') waar reeds eenige jaren geleden missionaire dienaren des Woords waren begonnen het Evangelie te prediken. Hij trok de provincie door en oefende zijn beroep als arts vaak uit. Nganhsien (stad des vredes) werd gekozen tot centraalpunt der M. Z., doch men moest den arbeid opgeven. Niet beter is het te Mienchow gegaan, waar eene polikliniek, aanvankelijk met gunstiger resultaat, onder Dr. Squisbbs werd opgericht. Op de hoogvlakten aan de Chineesch-Tibetaansche grenzen te Chengtu en Songpa, den uitersten voorpost der C. M. S., heeft de M. Z. zich eenigen tijd vertoond.

Japan. Te Hakodate, de zuidelijkste stad van het eiland Jeso, is door de C. M. S. eene polikliniek opgericht in het jaar 1898 en twee jaren later (1900) een hospitaal, dat nu 35 bedden heeft. Missionair arts te dezer plaatse is Dr. W. W. Colborne, die van de Japansche regeering verlof gekregen heeft, in het geheele rijk te praktiseeren. De toeloop van zieken naar de polikliniek is groot. Dikwijls komen de patiënten reeds om twee uur in den morgen daarheen, om zeker te zijn, dat zij onderzocht worden, daar soms het aantal bezoekers zoo talrijk is, dat slechts van de voornaamste gevallen notitie kan genomen worden. De geestelijke arbeid is ook niet tevergeefs. Vooral na den JapanschRussischen oorlog is de aandacht bij het lezen der Schrift in de wachtkamer 's morgens half negen groot, ja openbaart zich meer verlangen naar de waarheid. „Of dit nu een gevolg is van den oorlog of van de opwekking, welke uit Wales naar Japan zich heeft verbreid", zegt Mevr. Colborne, „weet ik niet, maar de

') Szechuan is 218.840 vierk. mijlen groot en heeft eene bevolking van 68.724.890 zielen.

9

Sluiten