Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toenemende belangstelling in de dingen des eeuwigen levens is wonderlijk. Velen koopen een bijbel en lezen hem, anderen vragen om onderwijs." Na zijn herstel is Dr. Colborne tot zijnen arbeid teruggekeerd met een geloovigen inlandschen dokter. Ten noorden van Hakodate ligt Sapporo, waar eene verpleegster in zekeren zin geneeskundige praktijk uitoefent.

Voor-Indië. Nergens is de Medische zending der C. M. S. zoo uitgebreid en zoo gezegend als in Voor-Indië. Nergens toont zij zich krachtiger middel, om door het Mohammedanisme en Hindoeïsme een weg voor de zending te banen dan daar.

Veertig jaren is het geleden, dat zij haren loop begonnen is. Doch in den aanvang was zij zeer zwak. Over het geheele Indische terrein der C. M. S. had zij in 1891 nog slechts vijf missionaire artsen en nu is dat getal reeds gestegen tot 25, onder welke 9 vrouwelijke; bovendien nog twee inlandsche miss. artsen. Van hen, die de M. Z. zijn begonnen, zijn enkelen nog op hun post, anderen reeds gestorven. Onder de laatstgenoemden is een der uitnemendsten Dr. Elmslie, in zijn leven missionair arts in Kashmir, bij wiens levensgeschiedenis wij hier een oogenblik willen stilstaan.

William Elmslie werd den 29en Juni 1832 geboren te Aberdeen in Schotland. Zijne ouders, James en Barbara Elmslie, die kort te voren hun oudste dochtertje hadden verloren, begroetten de geboorte van dezen zoon met dubbele blijdschap. Zijne moeder noemde hem gaarne eenen „zoon der vertroosting". Van jongsaf oefende zij eenen heilzamen en duurzamen invloed op hem uit, meer dan de vader, overigens een eerzame schoenmaker.

In de hoop hunne uitwendige positie te verbeteren, begaf de geheele familie zich naar Londen, toen William nog klein was. Zij had reden dezen stap te betreuren. De verwachting toch, van deze verhuizing gekoesterd, werd niet vervuld. De armoede kwam de woning binnen in plaats van den gewenschten voorspoed; en om de ellende te vermeerderen werd eerst de vader, daarna de moeder ziek. Wat moest onze William nu doen?

Sluiten