Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elmslie minder tegenstand dan vroeger. Toch waren er drie dingen, die hem zijnen arbeid ditmaal zwaar maakten. Vooreerst de ontrouw van een zijner inlandsche helpers, voorts het gevoel van eenzaamheid en eindelijk de achteruitgang zijner gezondheid. Hij vroeg dus de C. M. S. verlof, naar het vaderland weer te keeren voor eenigen tijd. Eer dat kwam, deed onze miss. arts niet alleen zijn werk, maar maakte hij een woordenboek in de Kashmir-taal. Ook keerde hij nog eens na den winter te Amritsar te hebben doorgebracht, in 1869 naar zijn geliefd Kashmir terug. Niet minder dan 15579 patiënten vonden in den loop van dezen zomer raad en hulp bij den dokter Sahib. De menschen hadden hem lief. Gaarne had hij, tijdens zijn verblijf in Engeland, eenen plaatsvervanger voor zich in Kashmir gehad, maar die was er niet. Ofschoon hem dit leed deed, kon hij, ter wille zijner gezondheid, niet langer wachten. Hij ging in 1870 naar zijn vaderland. Doch in den zomer van 1871 was hij weer in Kashmir, arbeidende aan de komst van 's Heilands rijk.

Tegenstand was er nauwelijks meer. Duizenden zochten den missionairen arts op. Toen brak de cholera uit, die nog meer van zijne krachten eischte. Rust was voor hem noodig en hij moest die, omdat de winter weer aangebroken was, buiten Kashmir zoeken. Hij ging, maar om nooit meer terug te keeren. Den 18en Nov. 1872 ging hij in de rust van Gods volk in te Gudscherat. In zijn werk volgde hem op Dr. Theodorls Maxwell, die in 1873 te Szrinigar kwam en door den Maharadscha Rungbis Singh vriendelijk ontvangen werd. Hij kreeg van dezen een goed woonhuis en zelfs een hospitaal. Doch ook Maxwell's gezondheid was niet bestand tegen de eischen van zijnen steeds toenemenden arbeid. Hij vertrok en twee jaren lang werd de arbeid der M. Z. door den missionair F. Wade en eenen inlandschen dokter voortgezet. In 1875 kwam een vroegere officier van gezondheid, Dr. Downes, in den arbeid der M.Z.te Szrinigar, daarbij geholpen door den Catecheet Qadis Bakhsch. Na zesjarigen trouwen arbeid moest Dr. Downes zijnen post verlaten en naar Engeland terugkeeren. Toen trad (1881) A. Neve

Sluiten