Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Natuurlijk weet gij, verklaarde zij toen, „dat ons tegenwoordig gebouw goed was, toen ons werk nog in zijn kindsheid was. Maar nu vinden wij het onvoldoende en ongeschikt."

Nieuwe ziekenhuizen waren dus noodig, waarin 100 patiënten zouden kunnnen opgenomen worden. De C. M. S. zag dit klaarlijk in, maar zij had geen geld om in dezen nood te voorzien. Daarom gaf zij Dr. White toestemming, om persoonlijk een beroep voor Yezd te doen op de Engelsche geloovigen. ƒ24.000 zijn noodig. Van deze som hopen de miss. artsen in Perzië /"6000 te vinden, 't Overige moet uit de kerken van Engeland komen.

Den grond voor de gebouwen heeft de M. Z. reeds, want de zonen van den overleden Mr. Mehriban Goodazz hebben een stuk lands gegeven, dat voor het doel zeer geschikt is.

Het arbeidsveld belooft goede vruchten, want de deuren gaan open voor het Evangelie, al werden tot nu toe slechts weinigen gedoopt.

In den omtrek zijn twee poliklinieken, een te Khorumshah, 5 mijlen van Yezd, een dorp, door Parsi bewoond, en een te Mohammedabad, 10 mijlen van Yezd.

Kirman (Kerman), 600 mijlen van Ispahan en 300 van Yezd, is eene der belangrijkste plaatsen van Perzië, van 3 zijden omgeven door bergen en naar het westen grenzend aan eene woestijn. Het heeft een bevolking van 50.000 zielen, waaronder 2000 Parsi (heidenen, belijders van den oud-Perzischen godsdienst van Zoroaster). In 1895 kwam hier de eerste zendeling Rev. H. Carless, een man, die de achting van het volk genoot. Drie jaren arbeidde hij hier alleen, aanhoudend vragend om eenen miss. arts. Na hem kwam Rev. A. R. Blackett (1898), wiens prediking door honderden Kirmani bijgewoond werd. Ook hij zag verlangend uit naar eenen miss. arts. De eerste miss. arts was Dr. H. Griffith, die in 1901 van Ispahan naar Kirman toog. Hij begon poliklinischen arbeid en had een klein hospitaaltje van 7 a 8 bedden. In 1902 werd Griffith krank en in 1903 vervangen door G. Day, die nog datzelfde jaar repatrieerde. Onder de vrouwen arbeidde Miss Bird, geen miss. arts, maar toch

Sluiten