Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

westelijk van Aleppo. 't Is eene groote stad van ongeveer 80.000 inwoners — in de Middeleeuwen was hare voornaamste industrie moesseline, vanwaar misschien de naam — maar hare grootste belangrijkheid heeft zij van de ruïnes der oude stad Niniveh, die in de nabijheid er van liggen, aan den rechteroever van den Tigris, die met Mossul verbonden is door middel van eene oude brug, deels uit booten, deels uit steen bestaande. De Tigris is een der snelvlietendste stroomen van de wereld; als hij in zijn volle kracht is, wordt de schipbrug dikwijls weggedreven.

Om Mossul is woestenij, honderden mijlen ver, voornamelijk bewoond door Arabieren en hunne kudden. De stad is omgeven door een hoogen muur, waarin 8 poorten, die toegang tot haar geven. Hare straten zijn in den regel nauw, geplaveid met keisteenen, veel zindelijker dan anders eene Oostersche stad is. Er zijn goede huizen, van marmer opgetrokken, want deze steen is daar zeer goedkoop en in groote hoeveelheid aanwezig. Wel is het geen goed marmer, doch het weert gedurende den zomer de hitte uit de huizen.

Mossul was eens een der groote middelpunten van de Christelijke kerk met verscheidene bisschoppen en twee aartsbisschoppen; vele Christenen zijn hier door de Muzelmannen gedood en anderen hebben den Islam omhelsd, om aan de vervolging te ontkomen. Toch wonen er te Mossul nog eenige duizenden Christenen, behoorende tot verschillende kerken, vooral de Syrische en de Chaldeeuwsche. Voor verscheidene jaren is hier eene machtige missie van Dominikanen gekomen en eenige jaren geleden zijn de meeste van de aanhangers dezer twee oude kerken overgegaan tot Rome, terwijl de minderheid eene kerk op zich zelf uitmaakte, wier leden Jacobieten genoemd werden naar zekeren Jacob, destijds eenen protestantschen Christen te Mossul, die invloed had. Behalve deze Christenen vindt men hier Muzelmannen en Joden in grooten getale.

In 1901 is de M. Z. van Bagdad hier haren arbeid begonnen. Dr. H. M. Sutton kwam er het eerst, en begon er met de zieken aan huis te bezoeken. Toen huurde hij eene woning, waarin hij

ii

Sluiten