Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frankrijk kwamen te hulp. Hierdoor werd het land afhankelijk van Europeesche invloeden. Nationale en religieuse hartstochten openbaarden zich. Opstanden hadden plaats. Van deze waren die van den Mahdi en zijnen opvolger Khalifa de gevaarlijkste. Toen Lord Kitchener in 1898 Khalifa verslagen en Khartoum ingenomen had, hoopten de missionairen der C. M. S. van Engelands zege te kunnen gebruik maken, om in Sudan het Evangelie te brengen. Twee dames beloofden /'3600 voor eene M. Z. daar te zullen geven, terwijl reeds in 1885, onder den indruk van den tragischen dood van Gordon, die gevallen was als slachtoffer van hartelooze politiek, duizenden guldens waren bijeengebracht voor dezen missionairen arbeid, dus ook voor de M. Z., daaraan verbonden, die de nagedachtenis van den heroïschen Gordon zou moeten bewaren.

Toegestaan werd in 1899 aan de C. M. S. eene missionaire expeditie uit te zenden, bestaande uit twee missionaire artsen. Dr. Harpur van Oud-Caïro en Dr. Sterling uit Ghaza, eenen inlandschen-medischen assistent en Mr. Douglas Thornton. Maar deze mocht niet anders missioneeren dan onder de EngelschEgyptische troepen te Khartoum en Omdurman en onder de Copten. Kort daarop in 1900 kwam Dr. Charley Hall mede te hulp en werd toestemming gegeven aan hem en de M. Z., om in Omdurman te arbeiden. Aan de wijsheid en flinkheid van den Aartsdiaken Gwynne en den arts Dr. Charley Hall is het gelukt, vele bezwaren op te lossen en toegang te verkrijgen tot de fanatieken.

Intusschen wenschte de Engelsche regeering de eigenlijke missie geen vrijheid tot prediking onder de Mohammedanen te geven, omdat zij, niet ten onrechte, een opflikkeren van het met moeite onderdrukte religieuse fanatisme vreesde; daarom liet zij ook op de school der missie geen Mohammedaansche kinderen toe, tenzij hunne ouders uitdrukkelijk verklaarden, dat zij goedvonden, dat hunne kinderen christelijk onderwijs kregen. Pioniersarbeid moest hier verricht worden, meer niet. Daarom is de M. Z. van Omdurman, na tengevolge van Hall's dood (1903) eenigen

Sluiten