Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot worden, om den wille van den Nubischen opstand. Het gouvernement bouwde er een groot vertrek bij en bracht daardoor het aantal bedden op 30, welk getal in 1899 met passen en meten op 33 kon worden gebracht. Doch ook toen bleek het hospitaal te klein voor de behoefte der kranke Waganda (de inwoners van Uganda).

Derhalve werd den 31 en Mei 1900 een grooter en degelijker ziekenhuis geopend, hetwelk lag aan de helling van den Namirembeheuvel. Het was het schoonste gebouw van Uganda, in den vorm van een dubbel St. George-kruis opgetrokken onder leiding van een der missionairen, Mr. Borrup. Vijftig bedden waren er in; 25 voor mannen en evenveel voor vrouwen. Aan de muren hingen teksten in Luganda. De Eng. gouverneur van Uganda, Sir Harry Johnston, opende het hospitaal in tegenwoordigheid van al de hoofden en grooten des lands. Bij die gelegenheid wenschte hij de Waganda geluk met hun hospitaal, waaraan zij vrijwillig hadden gearbeid en ried hun twee dingen aan: vooreerst hunne zieken zoo spoedig mogelijk derwaarts te brengen en vervolgens voor de gezondheid der plaats te zorgen door hunne moerassen droog te maken enz. Bij zijn vertrek uit Mengo bood de hooge gast ten gebruike van het hospitaal 6 koeien en kalveren, een der beste geschenken, die hij geven kon. Miss Taylor gaf twee en de Katikiro eene koe. Een der ambtenaren van het gouvernement schonk 100 rupies en eenige wollen dekens, een Indische koopman ook eenige wollen dekens.

Het getal van 50 bedden — later 66 — bleek niet altijd voldoende te zijn voor de groote menigte patiënten, die opgenomen moest worden, zoodat meermalen zieken op den vloer werden gelegd.

Rijk was de oogst, dien deze arbeid opleverde. Naar Gods Woord werd door de patiënten met belangstelling gehoord en de gemeente wies. Verheffend is wat Dr. Cook reeds in 1899 kon schrijven van eenen bededag voor de medische zending, waarop hij sprak voor een schare van 3000 inlandsche Christenen in de hoofdkerk van Mengo. Hij vermaande zijne hoorders, op

12

Sluiten