Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het voorbeeld des Heeren, ook hunnen lijdenden naasten hulp en liefde te bewijzen en zag tot zijne blijdschap, dat naar hem geluisterd was, want de collecte was 66.200 schelpen (de gangbare munt in Uganda) d. i. ± f 144 groot.

Nog geen drie jaren mocht het daareven genoemde hospitaal bestaan. In den avond van den 28en Nov. 1902, omstreeks halfelf, ging het in vlammen op, nadat het door het bliksemvuur getroffen was. In korten tijd was alles eene puinhoop behalve de apotheek en het magazijn met hunnen kostbaren voorraad van medicijnen en de twee isoleer-vertrekken. Toen de doktoren op het terrein van den brand kwamen, waren alle zieken, 45 in getal, reeds uit het brandende hospitaal gedragen, waarbij slechts één ongeluk plaats had, daar een der patiënten zijn been brak. Welk eene bewaring Gods!

De patiënten konden voorloopig onder dak gebracht worden in de isoleerkamers, in de beide dokterswoningen, in de huizen van de twee getrouwde helpers enz. Dat de schade niet gering was, is licht te begrijpen. Behalve het hospitaal gingen vele instrumenten verloren ter waarde van f 12.000. Van alle kanten, zoo van de Regeering als van de bevolking, zoo van de Roomschen als van de Mohammedanen, was de deelneming groot. De Katikiro zeide: „Als God goedgevonden heeft, dat ons hospitaal afbrandde, is dit geschied, om ons te toonen, dat wij een grooter en beter moeten bouwen." Alle inboorlingen verklaarden: „Dat is geen verlies voor het Engelsche volk, het is ons huis, dat verwoest is, en wij moeten de handen aan het werk slaan en de steenen maken voor een nieuw huis." Hoelang zou het echter duren, eer dit zou verrijzen! Men wilde nu toch een zeer solied hospitaal bouwen. De beide vorige gebouwen hadden groote gebreken gehad. Het eerste was gebouwd, toen men, om in Uganda te komen, eene lange, ietwat gevaarlijke reis van drie maanden, van de kust af, moest ondernemen en de prijs van geïmporteerde artikelen hoog was, zoodat een vracht van 65 pond gewicht ƒ84.— kostte, wanneer men gebruik maakte van de noordelijke route of ƒ36—ƒ48 als het kwam langs de goedkoopere, maar veel

Sluiten