Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ XXXI.

South American Missionary Society.

(De Zuid-Amerikaansche Zendingsvereeniging.)

Dit genootschap, hetwelk, wat zijne wijze van arbeiden betreft, veel overeenkomst heeft met de C. M. S., is in 1844 door den bekenden kapitein Allen Gardiner gesticht. Het koos tot zijn arbeidsveld de Indianen, bekend als Patagoniërs en Vuurlanders in Zuid-Amerika. Toen de stichter in 1851 stierf op Vuurland, liet hij zijn journaal achter, dat door een Engelsch oorlogsschip gevonden en aan de S. A. M. S. afgegeven werd, waarin hij bad, de zending op Vuurland met kracht voort te zetten, al had hij zelf niet anders dan teleurstelling ondervonden. J) In 1854 werd deze zending opnieuw opgevat, doch zonder eenig resultaat in 1859 geëindigd. Na 1863 is de arbeid hervat en nu, vooral na 1869, met zoo rijken zegen, dat de kerk des Heeren in Vuurland geplant is. Later heeft Dr. Aspinall als miss. arts gearbeid onder de Vuurlanders, die door allerlei ziekten werden gedecimeerd. Dit werk is weer opgegeven en de zending bepaalt zich er toe, om aan het sterfbed van eenen wegstervenden volksstam Samaritanendienst te doen.

Voorts arbeidt de S. A. M. S. in Paragay onder de ChacoIndianen'en heeft zij er eene polikliniek, doch geenen missionairen arts. De behoefte aan zulk eenen man en aan een ziekenhuis blijkt uit de vruchten, die de tegenwoordige medische behandeling van zieken draagt, waartoe in de eerste plaats behoort het toenemend vertrouwen der Indianen in de zending.

') Stervende schreef G. deze woorden: „I trust poor Fuégia and South America will not be abandonned. Missionary seed has been sown here, and the Gospel message ought to fellow. If I have a wish for the good of my fellow men, it is that the Tierra del Fuégo Mission may be prosecuted with vigour, and the work in South America commenced." Zijn laatste bede was: „Let not this Mission fail, though we should not be permitted to labour in it, but graciously raise up other labourers, who may convey the saving truth of Thy Gospel to the poor blind heathen around us. Hasten the time, when it shall be said of them, that they are a people, prepared for the Lord."

Sluiten