Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

201

Chineesch vooroordeel te ontzien, Miss Dr. L. H. Howard van de Amerikaansche Methodisten-zending, die toen juist niet ver van Tientsin af was, mede. Miss Howard betrok terstond de kamers naast die van Mevr. Li. Gods zegen rustte op de behandeling, Mevr. Li herstelde. Het gerucht der genezing verspreidde zich en de missionaire artsen kregen veel te doen. Zij woonden in de Yamen of het ambtshuis en opereerden met goed succes. Li Hung Chang ruimde voor Mackenzie in een tempel — den grootsten van Tientsin, gebouwd tot eene gedachtenis aan zijnen voorganger — eene plaats in voor eene polikliniek, betaalde de medicijnen en gaf hem volle vrijheid, om het Evangelie aan zijne patiënten te prediken. Miss Dr. Howard kreeg in een ander deel van denzelfden tempel eene plaats voor eene vrouwen-polikliniek, terwijl Zijne Excellentie alle kosten betaalde en ook haar toestond, van Christus te spreken tot hare zieken. Duizenden Chineezen, behoorende tot alle standen der maatschappij, kwamen aan de poliklinieken en hoorden van hunnen eenigen Middelaar. Dr. Mackenzie besloot onder deze omstandigheden te Tientsin te blijven; doch oordeelde, dat de voorloopige toestand moest verbeteren. Voor den tempel diende een hospitaal te komen. Dat gebeurde en de onderkoning hielp. Andere rijke Chineesche ambtenaren brachten ƒ10.800. De Chineesche generaal Chow, die Mackenzie's diensten had genoten, schonk ƒ1800. Een flink hospitaal verrees, bij>welks opening de onderkoning tegenwoordig was en zijne blijdschap uitsprak, dat hij deel had aan eenen arbeid als deze. Tot 1887 onderhield Li-Hung-Chang het hospitaal uit eigen middelen. Toen Dr. Mackenzie in het genoemde jaar stierf, trok Li-Hung-Chang zijne handen van het hospitaal af en bouwde een heidensch „tegenhospitaal", dat tegelijk medische opleidingsschool zou zijn. Het gelukte den voorzichtigen Robberts, Mackenzie's opvolger, dat gevaar te bezweren door de gebouwen der M. Z. tegen taxatie-prijs te koopen, de M. Z. uit te breiden en Christelijke Chineezen tot flinke missionaire artsen op te leiden, — een werk, waarmee Mackenzie reeds begonnen was — en onder hunne landslieden uit te zenden. Jammer dat reeds in 1894 een

Sluiten