Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kraamvrouwen) is gevoegd. In 1893 werd opgericht het Nethersole hospitaal voor vrouwen en kinderen. Het 3e hospitaal verrees in 1905 onder den naam van Ho Mui Kwai.

Eer wij van de M. Z. der L. M. S. in China afscheid nemen, hebben wij nog van een tweetal posten aldaar te gewagen, die hun ontstaan aan eene uiterste wilsbeschikking te danken hebben.

In Oct 1900 toch stierf Mr. R. Arthington van Leeds, een man van grooten rijkdom. Van zijn ontzaglijk kapitaal maakte hij de L. M. S. en de Baptist Mission voor 9/io erfgenaam, doch in zulke termen, dat de uitvoerders van zijnen wil dien onuitvoerbaar moesten verklaren. Zij vroegen dus de bevoegde autoriteit toestemming een ander schema te mogen maken voor de uitkeering des vermogens, zooveel mogelijk in den geest des erflaters. Nadat hun dit toegestaan was, werd het nieuwe schema opgemaakt en 20 Juni 1905 goedgekeurd. Met toestemming der beide ervende genootschappen werd een bedrag van £ 130.000 van de geheele som, aan hen beiden nagelaten, gesteld onder eene commissie, die het beheeren zal naar dezelfde regels, die gesteld zijn aan de beide vereenigingen. Het overige zal worden ter hand gesteld aan de Baptistische zendingvereeniging en de L. M. S., zoodra de erflating kan worden uitgekeerd, mits aan twee voorwaarden worde voldaan: a) dat geen deel van het kapitaal of zijne rente mag worden gebezigd hetzij ter onderhouding van eenen of anderen arbeid, die bij den dood des erflaters reeds was aangevangen hetzij ter liquidatie van eene of andere schuld, aangegaan of aan te gaan voor zulken arbeid; b) het geheele fonds, zoowel kapitaal als rente moet uitgegeven zijn binnen den tijd van 25 jaren van de vaststelling van het schema af gerekend. Als deze voorwaarden worden onderhouden, staat het de vereeniging vrij, het geld te gebruiken om een geheel nieuwe missie te beginnen en te onderhouden, of om binnen het reeds bezette terrein des genootschaps nieuwe stations te openen, of om op bestaande posten stichtingen enz., tot hiertoe daar niet aanwezig, op te richten. De L. M. S. besloot geen nieuw terrein te onteinnen. maar het oude uit te breiden. De M. Z. werd in

Sluiten