Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taal te krijgen. Dit hospitaal is den 5en Dec. 1906 Gode opgedragen in tegenwoordigheid van tal van Mandarijnen. Naast Maxwell arbeidt Miss. Dr. M. E. Buysson in het vrouwenhospitaal. Een Opium-refuge is aan deze stichtingen verbonden.

Op deze drie zendingsposten bestaat de gewoonte, dat iedere patiënt bij zijn ontslag uit het hospitaal een brief meekrijgt, dien hij aan den zendeling, welke het dichtst bij hem woont, moet brengen. Op deze wijze beproeft men met de oud-patiënten voeling te houden. Dat men met zeden en gebruiken der bevolking, welke niet met het Christendom in strijd zijn, heeft gerekend, is den invloed der M. Z. ten goede gekomen.

In 1863 begon de bekende missionaire arts, Dr. James L. Maxwell, die toen te Swatow was, van daar uit het eiland Formosa, destijds nog behoorende aan China, doch nu aan Japan, te bezoeken. Na velerlei moeilijkheden te hebben overwonnen, gelukte het hem te Taiwan vasten voet te krijgen en het daar opgerichte hospitaal tot een krachtig steunpunt van zijnen arbeid op Formosa te maken. Thans vindt men hier behalve eenige kleinere hospitalen z. a. te Chianghoa, Toasia, die nu en dan door de miss. artsen worden bezocht, drie hoofdposten voor medischen arbeid en wel te Tainan, te Takow en te Taichu. Wat groote operaties betreft, is het hospitaal van Tainan het eerste van Formosa. Velen komen daarheen. Dat was vroeger onder het Chineesche bestuur anders. De Chineezen hebben over het algemeen weinig vertrouwen in de westersche geneeskunde en chirurgie; dat zag men vóór den oorlog van 1894 ook op Formosa. Maar het Japansche bestuur heeft den geest des volks verruimd. Tainan's hospitaal heeft 160 bedden. In het jaar 1905 bedroeg het getal patiënten, in het hospitaal opgenomen, 2036, eene vermeerdering van 739 vergeleken bij 1901. Hierbij komt, dat nog veel meer moesten afgewezen worden, wat verdrietig is. Een bed, dat 24 uren ledig blijft, is eene bijzonderheid. De geestelijke vruchten van deze zending zijn zichtbaar. Bij een bezoek aan de geloovigen op het dorpje Kagi vond de missionair Campbell eenen man, die 18 maanden in het hospitaal te Tainan had ge-

Sluiten