Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aneitijum en Futuna, die samen één miss. arts hebben, W. Gunn. Meer dan 25 jaren is het geleden, dat deze arbeider in Gods koninkrijk op dat zendingsterrein kwam en God heeft zijn werk zoo voorspoedig gemaakt, dat bijna de geheele bevolking alhier is gekerstend. Tal van moeielijkheden zijn er echter doorworsteld, eer dat resultaat verkregen was; uitwendige bezwaren z.a. gebrek aan goed water niet alleen, maar ook andere z.a. het langzaam uitsterven der bevolking. In het jaar 1884 bijvoorbeeld stonden tegenover 22 sterfgevallen slechts 10 geboorten. Bovendien wilde men langen tijd op het eiland Futuna minder van den miss. arts weten dan op Aneitijum. Dr. Gunn behandelde in 1890 in 9 dagen op laatstgenoemd eiland meer patiënten dan op het eerstgenoemde in drie maanden. In 1893 werd dit echter anders. Toen brak er een buikloop-epidemie onder de bewoners van Futuna uit, die in 3 maanden tijds een derde deel der bevolking wegraapte. De miss. arts werd in die dagen zeer begeerd. Hij kwam en sprak van den Christus aan het ziekbed en vond bij velen gehoor, zoodat hij in dien tijd zoovelen doopen kon als in de voorafgaande 5 jaren samen. Enkele jaren later raapten echter tering en mazelen weer velen weg. Het jaar 1905 is voor de gezondheid op beide eilanden bijzonder goed geweest, zoodat er weinig medisch werk was te verrichten.

Veel uitgebreider dan het tot nu toe besprokene is het werk der M. Z. van de Vereenigde Vrije kerk van Schotland in VoorIndië, waar niet minder dan 30 miss. artsen, onder welke 13 vrouwelijke, werkzaam zijn.

Reeds sinds 1856 bevond zich in het noordelijke deel der stad Madras (Royapuram) onder directie van den arts David H. Paterson eene polikliniek, die den stoot gaf tot de planting van eene kleine Christelijke gemeente. Deze en andere ervaringen van gelijken aard toonden steeds duidelijker de groote beteekenis der M. Z. in de missie, zoodat de Vrije kerk van Schotland besloot dien dienst uit te breiden, wat zij te gemakkelijker kon doen, sinds zij eene vorstelijke gift van den bekenden zendingsvriend J. F. Morton ontvangen had.

Sluiten