Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarop zette de man zijnen weg voort, om zijn offer te brengen.

Maar de menschen zijn niet altijd zoo onontvankelijk als deze Hindu. Het komt meermalen voor, dat oude patiënten den nieuwaankomenden de pas gehoorde Bijbelsche geschiedenissen meededen en daarover met elkaar spreken. „Bovendien is de belangstelling, waarmee de Hindoes van Santalia het godsdienstig onderwijs volgen," zegt Dr. Macphail, „zeer groot. Zij zeggen ons dikwijls, dat zij hebben opgehouden te gelooven in hunne afgoden, dat zij hunnen Bijbel dagelijks lezen, dat zij verlangen een goed leven te leiden en dat zij tot God bidden in den naam van Christus. Men kan dit laatste soms ook hooren. De Christelijke liederen, die in het hospitaal gebruikt worden, zijn zeer populair. Wanneer men echter dezelfde menschen Spreekt over hunnen doop, schrikken zij. Zij hebben veel op met Christus, zij weten, dat zij aan Hem het hospitaal te danken hebben, maar één ding stellen zij boven Christus en dat is de kaste. Eene Hindoe-vrouw kwam er eens in de polikliniek, in tegenwoordigheid van den miss. arts, tegenover de andere patiënten voor uit, dat er slechts één God was, de God der Christenen, en één Middelaar Jezus Christus en dat afgoderij en pelgrimage tot niets nut waren; dat geloof in den Christus alleen kon behouden. Doch toen de arts vroeg: „En zoudt gij willen eten met christenen?" antwoordde zij: „Dat verhoede God." In denzelfden geest spreekt Mevrouw Macphail: „Wij hebben belangrijke gesprekken gehad met de vrouwen in het hospitaal in de namiddagen. Niet weinige purdah-vrouwen komen tot ons. Als er geen mannelijke verwant bij haar is, hebben zij gewoonlijk geen bezwaar, om te komen luisteren met de andere vrouwen naar Gods woord, maar verschijnt een schoonvader of broeder op het tooneel, dan wordt haar dadelijk aangezegd, dat zij terug moeten in hare eigene kleine vertrekken. Hare afzondering maakt haar dankbaar jegens iederen oningewijde, die belang in haar stelt; en zij zijn gewoonlijk zeer begeerig, om te leeren. Het hospitaal opent haar een nieuwe wereld. Sommigen harer kunnen lezen en het laatste jaar vonden wij er verscheidene,

Sluiten