Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van veel meer beteekenis dan de M. Z. in Afrika is die in China. Dr. W. J. Boone is de eerste arts, die door de P. E. kerk in 1837 is uitgezonden voor den zendingsarbeid in dit reuzenrijk. Hij begon echter zijn werk onder de Chineezen te Batavia, begaf zich toen naar Amoy tot 1843 en kwam daarna naar Shanghai, omdat sinds 1842 deze havenstad met Canton, Amoy en Soochow was geopend voor den handel der vreemdelingen. Boone werd benoemd tot zendingsbisschop van China en had als zoodanig veel te doen met de oprichting van scholen en het openen van nieuwe stations voor de bediening des Woord, zoodat het nog tot 1868 liep, eer de M. Z. hare intrede deed in Shanghai, toen de aartsdiaken Thomson en zijne vrouw hier eene kleine polikliniek openden voor Chineesche patiënten. Een miss. arts had men toen nog niet, alleen een inlandschen medischen assistent, die gecontroleerd en in moeielijke gevallen geholpen werd door Dr. Jamieson, een Engelschen dokter, die praktiseerde onder de vreemdelingen van Shanghai. Dit werk groeide en in 1880 kwam in Dr. Henry W. Boone de eerste miss. arts, die ook eene Medische School zou beginnen. Hij vond een goed huis, groot genoeg voor 12 bedden, maar geen geneesmiddelen, weinig fondsen, weinig instrumenten en gebrek aan vele andere noodige dingen. Toch begon hij zijn werk in de kracht Gods. De herstelling van een zijner patiënten, die zeer ziek was, maakte diepen indruk op diens rijke verwanten, van welke een, Mr. Lee Chu Bing, den arts zijne hulp aanbood tot verkrijging van een goed hospitaal. Een tiental huizen in de stad werd gekocht en neergeworpen, waarna een modern ziekenhuis verrees, door Lee en zijne vrienden betaald. Sinds dien tijd hebben de Chineesche ambtenaren en kooplieden alsmede de vreemde kooplieden, het werk gesteund, zoodat uit de zendingskas niets behoefde uitgetrokken te worden voor het St. Lucas-hospitaal. Ook ontbrak het nu niet meer aan chirurgische instrumenten, microscopen enz. Het werk breidde zich langzaam uit; in 1888 was er genoeg geld bespaard, om nog een stuk grond te koopen en daarop te doen verrijzen

Sluiten