Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hebben 7768 de polikliniek bezocht. Drie Japansche assistentdokters o. a. Dr. Kato staan Dr. Teusler ter zijde. Het hospitaal bedruipt zich zelf. „Zekeren morgen," verhaalt de genoemde miss. arts, „kwam een man uit een der naburige provinciën aan de polikliniek van het St. Lucashospitaal. Ik vond noodig hem te opereeren en hij bleef 4 weken onder mijne behandeling. Ofschoon hij een trouw hoorder was bij de morgengodsdienstoefening, scheen hij zoo vast in het Buddhisme te zitten, dat ik twijfelde, of het onderwijs bij hem verandering had teweeggebracht. Vijf maanden bleef hij weg, toen kwam hij weer. Hij scheen zwakker dan toen ik hem het laatst gezien had. Na hem wat voorgeschreven te hebben, liet ik hem gaan. Een half uur later kwam ik hem achterop en vroeg hem, wanneer hij van plan was, naar huis te gaan. Hij antwoordde dat hij niet naar huis ging, maar naar zijn broeder, woonachtig in een klein stadje, zuidelijk van Kobe, 300 mijlen van Tokyo, om hem te vertellen van den Christus, dien hij gevonden had, in wiens naam hij was gedoopt. Dat had in Gods hand het hospitaal gewrocht.

In Maart 1904 is het hospitaal ten gebruike aangeboden aan het Japansche gouvernement voor de gewonde soldaten uit den toen woedenden Japansch-Russischen oorlog. Daar wordt thans moeite gedaan om het hospitaal uit te breiden en te vernieuwen, waarvoor noodig is 50.000 dollars. In het Kyoto distrikt zijn twee hospitalen en twee poliklinieken: een te Osaka, het St. Barnabas-hospitaal, en een te Kyoto, het St. Peters-hospitaal, beide met eenen missionairen arts.

Op 't eiland Haiti is eene polikliniek (de St. Jacques polikliniek) onder den zoon des bisschops Dr. A. C. Holly.

Overzicht. Vijftien miss. artsen der Prot. Episc. kerk arbeiden in de zending.

In China 11 m. artsen (3 vr.) 2 hospitalen 12 poliklinieken Japan 3 „ 3 „ 3 „

Liberia — „ 1 „ 1 »

Haiti 1 „ — 1 ,

Sluiten