Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wezen arbeidsveld Bonaku onder de Dualla, dat sinds 1901 geen miss. arts had, te bezoeken. Redenen van gezondheid hebben hem echter gedrongen naar zijn vaderland terug te gaan. In het einde van 1906 is hij naar China gegaan, omdat hij niet meer naar Kamerun terug mocht keeren. Intusschen riep dat land om eenen miss. arts. Gelukkig is het der Baz. vereeniging gelukt in den Zwitserschen arts Dr. A. HaBERLiN een man te vinden, die als miss. arts de zieken der Dualla's is willen gaan dienen. Hij vond er een doktershuis, boven woning en beneden ruimte voor apotheek en polikliniek. ')

Te Aburi is nu een schoon sanatorium voor Europeanen en een klein hospitaal voor Negers, te Abokobi eene polikliniek.

Een geheel ander zendingsveld van het Bazelsche genootschap is dat in Voor-Indië. De stichter der M. Z. in dit land is George Eugen Liebendörfer, die den 16en Febr. 1852 geboren werd te Leutkirch. Na zijne studiën voltooid te hebben aan de Latijnsche school, wenschte hij chirurg te worden. Een chirurgijn te Riedlingen nam hem in de leer, bij wien hij 2V2 jaar bleef. In dien tijd kwam de begeerte, die hij reeds vroeger had gekoesterd, weer bij hem op, in den dienst der zending te gaan. Hij gaf dit echter niemand anders te kennen dan den Heere. Zoo verliep zijn leertijd, die besloten werd met een examen als assistent-chirurgijn, waarin hij slaagde (1868). De vreugde hierover werd verhoogd, toen hij zijne woonplaats kon verwisselen tegen de stad Ravensburg, waar hij in dienst trad bij een chirurgijn en tegelijk het Lyceum bezocht, om Latijn en Grieksch te leeren. Want zijn vader had plan hem spoedig eene plaatsing als chirurg bij een regiment te bezorgen, waarvan hij leven kon. Gods weg was echter anders met hem. Hij werd zendelingkweekeling in het Bazelsche zendingshuis, doch niet dan na veel moeielijkheden te hebben overwonnen, zooals de tegenstand zijner ouders, die echter opgegeven werd, toen zij zagen, dat de keuze huns zoons Gods wil was, en de teleurstelling, dat hij

') Een klein hospitaal, met een zaal en twee kamers, dat 60 zieken kan opnemen, is voor f 4600 in aanbouw.

Sluiten