Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog slechts 11 a 12 jaren oud, heeft zij zich toch reeds 200 nuttig voor de missie betoond, dat de missionairen haar gaarne zagen uitgebreid naar andere deelen van China. Op het oogenblik is zij nog slechts in de provincie Kwantung in de stad Kayintschu. In het jaar 1893 kwam hier Dr. Hermann Wittenberg, die door zijnen medischen arbeid de liefde van hoog en laag wist te winnen, zoodat zij ook naar hem hoorden, als hij hen van den Heere Jezus sprak. Tijdens de Boxer troebelen was hij in Europa, terwijl zijn Chineesche helper, zoo goed het ging, zijn werk voortzette. Sinds 1902 is Dr. Wittenberg echter weer op zijn post, waar nu ook een hospitaal staat, voor welks bouw de Vereeniging voor M. Z. de gelden gegeven heeft. ')

Op dit oogenblik hebben 7 artsen en candidaatartsen zich ter beschikking van de Bazelsche missie gesteld.

Overzicht.

In Afrika heeft het Bazelsche Genootschap 1 m. arts, 3 hospitalen en 3 poliklinieken. In Voor-Indië 2 artsen, 4 hospitalen en 4 poliklinieken. In China 2 artsen, 1 hospitaal en 1 polikliniek.

§ XCII.

Die Gesellschaft zu Beförderung der evang. Mission u. d. H. zu Berlin (Beriin I).

(De Vereeniging tot bevordering der Prot. Zending onder de heidenen te Berlijn.)

Dit genootschap, in 1824 opgericht door zeven mannen, o. w. Aug. Neander, Tholuck, Strausz en eenige juristen, begon in 1834 hare eigene missionairen, welke de Luthersche belijdenis moeten belijden, uit te zenden.

In 1900 heeft deze missie haren eersten missionairen arts Dr.

i) fwce zijner oud-leerlingen, inlandsche artsen, hebben een klein zendingshospitaaltje te Hokschuha.

Sluiten