Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Vrije kerk te Lausanne, Ernst Creux en Paul Berthoud, die er op wezen, dat hunne kerk nog geene missie had. Beide studenten zijn de eerste zendelingen dezer kerk geworden, niet zonder weten der Parijsche zendingvereeniging. Aan de Mission Romande is sinds 1898 verbonden eene „Commission Medicale de la Mission Romande", wier taak het is de M. Z. van deze missie te steunen.

Als eerste miss. arts is in het jaar 1891 Dr. Liengme uitgegaan naar Z. Afrika. Twee jaren lang werkte hij daar met zegen. Te Antloka ontstond uit een groep hutten een klein „hospitaaldorp", waar iedere patiënt kon blijven, tot hij genezen was. Zoo groot werd het vertrouwen der inboorlingen in de medicijnen des dokters, dat een oud hoofdman zekeren dag den zendeling kwam vragen om medicijn tegen de begeerte naar Sope (eenen bedwelmenden drank).

Aan een in 1893 door den Zulu-hoofdman Gungunjane gedaan verzoek, van Antioka bij hem te komen wonen, kon geen gevolg gegeven worden, omdat de Portugeezen de missionairen verdachten van heulen met Gungunjane, toen zij tegen hem in oorlog waren. »

Ten slotte vond Dr. Liengme in oostelijk Transvaal te Elim in het lieve dal der kleine Spelonken een uitgebreiden medischen werkkring onder de Gwamba's. Met moeite kon de arts zijn werk af, daar niet alleen de inboorlingen maar ook de Boeren hem om hulp vroegen. Zijn naam was op aller lippen. Men noemde hem kortweg den wonderdokter van Elim. Een groot hospitaal, in Sept. 1900 klaar gekomen voor 132.000 francs, waaraan Europeesch verplegingspersoneel werkzaam is, stelt den arts in de gelegenheid niet alleen zijnen geneeskundigen, maar ook zijn missionairen arbeid te doen. Ook te Lorenzo Marqués aan de Delagoabaai is een M. Z. onder Dr. Garin.

Sluiten