Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hun getal beliep ten laatste ruim 8000 jaarlijks, die om „obat" (medicijn) kwamen vragen. Langzamerhand gevoelde Kruyt de noodzakelijkheid, om aan zijne polikliniek te verbinden een klein ziekenhuisje voor hen, die zorgvuldiger behandeling noodig hadden. Wij behoeven niet te zeggen, dat dit werk der barmhartigheid veel tijd kostte, zoodat de bediening des Woords daaronder leed. Hiermee niet tevreden, begon hij in 1893 met den bouw van een hospitaal, aanvankelijk met 56 bedden, dat 6 Juli 1894 onder groote belangstelling van autoriteiten en inlandsche bevolking „ingewijd" werd. Daarna wendde hij zich tot zijn genootschap met de vraag, eenen missionairen arts uit te zenden. Het genootschap, hetwelk met groote financieele zorgen beladen was, aarzelde. Doch God wees het den weg, toen het, ongevraagd, van Dr. Bervoets en zijne echtgenoote in 1892 een verzoek kreeg, hem als zendeling-arts uit te zenden. Men aarzelde niet langer. Dr. Bervoets werd aangenomen, en den 26en Oct. 1894 door Prof. Dr. P. D. Chantepie de la Saussaye als zendeling-arts ingezegend. Kort daarna vertrokken hij en zijne gade en bereikten in 1895 de plaats hunner bestemming, de eerste om zijne taak als zendeling-arts onder de inlanders, aan wie hij zich geheel en uitsluitend wijden zou, te aanvaarden, de laatste, om aan het hoofd der verpleging te staan en inlandsche vrouwen daartoe op te leiden. Onder leiding van Dr. Bervoets en zijne vrouw is het ziekenhuis, dat zijn mannen- en zijn vrouwen-afdeeling heeft, hoe langer hoe grooter geworden en naar de mate dier uitbreiding kwam er behoefte aan hulp, die eerst kwam met een inlandschen dokter (Dokter Djawa), maar later beter en vollediger met Dr. Duymar van Twist en Mejuffrouw Pijsel, eene vrouwelijke arts (1905). Bij het hospitaal behoort ook eene polikliniek en eene kleine afdeeling voor melaatschen. De zieken in het ziekenhuis worden verzorgd door verpleegsters, eene Europeesche en vele Javaansche, en getrouwde verplegers (mandoers). Voor de medicijnen-bereiding zorgt de inlandsche apotheker.

De behandeling der zieken geschiedt grootendeels gratis, maar

Sluiten