Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geest van onze gymnasia naar dit voorbeeld ingericht werden, — Oberlin College in Ohio als het eerste in zijn soort, — reeds in 1835 klopte een schare moedige meisjes, die zich met haar schoolkameraden de ^ noodige wetenschappelijke vorming verworven hadden, aan de poorten der oude Harvard-Universiteit ') en kort daarop verlangde de eerste vrouwelijke arts, Harriot K. Hunt, evenals zij tevergeefs toelating. 2) \ Wat haar geweigerd werd, zou enkele jaren later de dappere pionier der vrouwenstudie, Elizabeth Blackwell, gelukken. Zij en haar zuster Emily zagen zich plotseling, na haar vaders dood, voor de noodzakelijkheid geplaatst, niet alleen voor zich, maar ook voor haar moeder en haar jongere broers en zusters het brood te verdienen. Toen begrepen zij den treurigen toestand van haar geslacht. Zij zagen hoe weinige en smalle wegen den vrouwen slechts open stonden om haar onderhoud te winnen en zij bespeurden „de massa der concurrenten waarvan de eene de andere zoekt te vertrappen. Wij besloten liever een nieuw pad voor ons te ontdekken, dan in reeds overvulde beroepen een plaats te veroveren." 3) Elisabeth werd, nadat zij aan twaalf geneeskundige scholen vergeefs om opname gevraagd had, studente aan de school van Geneva, Emjjy in Cleveland. Deze werd in 1850 eerste geneeskundige^aan het eerste, pas opgerichte vrouwenhospitaal in New York, gene ging naar Engeland waar zij aan de vrouwenbeweging even als in haar vaderland pioniersdiensten bewees. Intusschen werd door stichting van kweekscholen voor onderwijzeressen en colleges meer en meer rekening gehouden met de behoeften der vrouwelijke jeugd. In 1860 ontstond het eerste college alleen voor vrouwen—Vassar College—dat van den beginne op een hooger wetenschappelijk 'standpunt stond dan de andere, vaak zeer primitieve instituten. Hier was het ook dat een vrouw het eerst den wetenschappelijken leerstoel besteeg; Maria Mitchel werd als ** professor in de sterrenkunde en wiskunde in 1866 naar Vassar beroepen.

Korten tijd daarna stond het opperste gerecHtshoi van lowa aan Arabella Mansfield de uitoefening der advocatenpraktijk toe. Dezen vrouwen met de gezusters Blackwell komt de roem toe, in Amerika de baanbreeksters geweest te zijn voor haar geslacht. Toen de universiteit van Michigan voorging om haar zijn deuren te openen, was dit tevens de erkenning dat de vrouwen het bewijs voor haar geschiktheid tot wetenschappelijke studie geleverd hadden.

1) Zie R. Gneist, Ueber die Universitatsbildung der Frauen nach den neueren Erfahrungen in den nordamerikanischen Freistaaten. Berlin 1873.

2) Zie Annie Nathan Meyer, Womsn's work in America. New York 1891, blz. 147 en vlgg.

3) Zie Emily Blackwell, Address at Chickering Hall. New York, March 1888.

Sluiten