Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouwscholen voor vrouwen in alle deelen des lands opgericht, waar zij zich voor alle daarop betrekking hebbende vakken bekwamen kunnen. De eersten die haar studiën voleindigden, werden door de regeering deels in de bureau's van het ministerie, deels als inspectrices aangesteld. Ook het vraagstuk der fabrieksinspectie heeft Rusland op dergelijke wijze ter hand genomen; het is voornemens eerst onderrichtscursussen in te stellen, wier kweekelingen dan als opzichteres plaatsing zullen vinden. Als een groot resultaat kan verder beschouwd worden dat de staatsbank vrouwen te werk stelt. Deze steun, die van de zijde der openbare macht aan de vrouwenbeweging ten deel valt, is te verklaren uit het gebrek aan arbeidskrachten, en de geringe tegenstand, die haar van den kant der mannen in den weg gelegd wordt, heeft zijn grond hierin, dat het reusachtige land en het talrijke volk in het bizonder voor onderwijzers en artsen nog oneindig veel plaats hebben.

Nog meer vooruit dan Rusland is Finland, waar gymnasia en universiteit voor het vrouwelijk geslacht mëf gelijke rechten openstaan als voor het mannelijke. Hier vindt men naast van staatswege aangestelde vrouwelijke artsen ook armverzorgsters en directrices van armenhuizen. In de particuliere beroepen hebben zich de vrouwen bovenal als bestuurderessen en leeraressen aan de alom verspreide volkscursussen in hooger onderwijs onderscheiden.

Het naburig Zweden, dat reeds in 1_870 twee universiteiten voor de vrouwen opende en haar de geneeskundige loopbaan ontsloot, verstrekt haar thans haast overal dezelfde rechten als den mannen. De meisjesscholen, waaraan zich gymnasiale klassen aansluiten, bereiden haar voor tot het eindexamen, dat ook met voorliefde afgelegd wordt door die meisjes die niet de universitaire studie daarop doen volgen; dientengevolge is de ontwikkeling der Zweedsche vrouwen in 't algemeen hoog. Sinds Sonja Kowalewska als eerste vrouwelijke docent den leerstoel voor de wiskunde in Stockholm innam, staat ook deze loopbaan den vrouwen open. Dr. Ellen Fries was haar eerste opvolgster, en in 1897 werd Dr. Elsa Eschelson tot professor in de rechtsgeleerdheid aan dezelfde universiteit beroepen. Een jaar later werd een vrouwelijke arts aan het pathologisch-anatomisch instituut van de medische hoogeschool te Stockholm aangesteld. De onderwijzeressen, die 63 pCt. van het onderwijzerscorps uitmaken, kunnen reeds sinds 15 jaren lid worden van het schooltoezicht, ook als armverzorgster en in dienst der zedelijkheidspolitie vinden vrouwen een werkkring. Sedert 1898 worden zij officieel tot de advocatuur toegelaten. Noorwegen had het goede voorbeeld gegeven. De eerste rechtsgeleerde vereeniging had met zulk een nadruk de zijde der vrouwen gekozen, dat zelfs haar toelating tot de

Sluiten