Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeniging van geneesheeren klaagde het ondersteuningsfonds voor vrouwelijke beambten aan, wijl het gewaagd had voor zijn 10000 leden drie vrouwelijke artsen aan te stellen. Dientengevolge beval het hoofd der politie de vrouwelijke artsen van de lijst te schrappen. Opdat echter ook de oude artsen zeker konden zijn niet uit te sterven, lieten de klinische studenten te Halle een fulminant protest hooren „in het belang van zedelijkheid en moraal" tegen het deelnemen van vrouwen aan de klinische colleges; ten slotte vonden deze opvattingen in het rijksministerie van binnenlandsche zaken officieele uiting, toen de conferentie van medische deskundigen verklaarde dat de kwestie der toelating van het vrouwelijk geslacht tot het beroep van arts nog niet rijp voor beslissing was — nadat sinds meer dan twintig jaar vrouwelijke artsen in Amerika, Australië, Engeland en Rusland praktiseerden, en de Negus van Abessinië en de Emir van Afghanistan het volk der denkers reeds zoo ver vooruit waren, dat zij vrouwelijke lijf- en huisartsen benoemden.

Deze belachelijke vijandelijkheden drukten wel de beweging, maar vermochten haar niet te stuiten. De in Duitschland werkzame vrouwelijke artsen, wier baanbreekster Mejuffrouw Tiburtius geweest was, verheugen zich in een groote praktijk. De levensverzekeringsmaatschappijen stellen haar meer en meer in dienst en de ziekenfondsen, die zich op hun algemeene vergadering in 1899 eenstemmig te haren gunste uitspraken, zetten het door, dat hare „aanstelling officieel goedgekeurd werd. Als assistenten werken een aantal vrouwelijke artsen in gasthuizen en sanatoria. Onlangs heeft ook de berlijnsche zedelijkheidspolitie een vrouwelijke arts aangesteld. Sinds eenige jaren bestaat een door berlijnsche vrouwelijke artsen opgerichte en bestuurde kliniek, die wel is waar onbeduidend is in vergelijking met de ziekenhuizen van Amerika en Engeland, maar zeker een gunstige ontwikkeling zal hebL^n. Door de toelating der studenten tot de staatsexamens is vermoedelijk de kwestie der vrouwelijke artsen eindelijk ook in Duitschland opgelost.

Van veelbeteekenende resultaten der vrouwenbeweging is op het gebied der beroepsbezigheid niet veel te vermelden. Zij zijn uiterst gering, wanneer wij ze beschouwen in het licht der buitenlandsche ontwikkeling. Sedert korten tijd worden hier en daar inspectrices van het ambachtsonderwijs aangesteld, een post die tot nu toe alleen mannen innamen; eenige gemeentebesturen nemen de proef met het te werk stellen van armen- en weezenverzorgsters; in Mannheim werd een vrouw in den raad van toezicht op de middelbare school voor meisjes benoemd; ook in stedelijke arbeidsbeurzen zijn somwijlen vrouwen werkzaam. In staatsdienst bevinden zich naast de post-, telegraaf- en telefoonbeambten,

Sluiten