Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwen. De volgende tabel betreffende personen die een burgerlijk beroep uitoefenen geeft daarover opheldering:

, . || Percentsgewijze

1880 of 1890 of Ij Volstrekte ver- i, Vermeerding

1881 en 1882 1891 en 1895 meerdering der der

LANDEN : j

man- vrou- man- vrou- ' man- vrou- man- vrou-

nen wen nen wen nen wen nen wen

Duitschland. ... 808.213 118.070 1.474.072 190.827 665.859 72.757 81,32 61,61

Oostenrijk .... 276.070 41.693 440.288 61.382 164.218 19.690 59,52 47,22

Frankrijk 660.459 196.296 781.052 220.042 120.593 23.746 18,26 10,79

Engeland 605.245 168.656 936.970 269.454 331.725 100.798 54,81 59,47

Vereenigde Staten 992.736 229.451 2.099.513 484.580 1.106.777 255.129 89,69 111,19

Zij toont duidelijk aan, dat het toeneme i van den burgerlijken vrouwenarbeid in Engeland en Amerika, waar hij groote gelegenheid heeft zich uit te breiden, veel sneller gaat dan die der mannen.

Een in dit opzicht belangwekkende berekening, die wij hier weergeven, en die zich over een twintigtal jaren uitstrekt, is voor Amerika

aanwP7in' 11

Van 100 personen die een beroep uitoefenen

in Amerika waren

1870 1880 1890

BEROEPEN mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen

kunstenaars en kunstleeraren 89,90 10,10 77,36 22,64 51,92 48,08

musici en muziekleeraren 64,07 35,93 56,75 43,25 44,46 55,54

professoren en onderwijzers 33,73 66,27 32,21 67,79 29,16 70,84

boekhouders en handelsbedienden . . 96,53 3,47 92,90 7,10 83,07 16,93

Er is hier een algemeene nood, die de vrouwen in snel tempo in de beroepen die zich voor haar openen dringt, en daaruit valt af te leiden, dat dezelfde verhouding zich in andere landen zal vertoonen, als de gesloten deuren zich ook daar voor haar openen. Vooral uit de percentsgewijze vermeerdering van het aantal onderwijzeressen en handelsbedienden in Duitschland en Oostenrijk is het niet moeilijk het bewijs daarvoor te leveren:

1) Zie Eleventh Annual Report of the Commissioner of Labor. Washington 1897, blz. 22 en vlgg.

Sluiten