Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor Engeland is het onmogelijk den vooruitgang van den prolearischen vrouwenarbeid alleen vast te stellen, aangezien slechts de aatste telling een sociale classificatie kent. Beschouwen wij de gezamenlijke in een beroep werkzame vrouwelijke bevolking boven de tien jaar in haar verhouding tot de vrouwelijke bevolking in 't algemeen, dan kan van een werkelijke vermeerdering geen sprake zijn; in 1881 waren van iedere 100 vrouwelijke personen boven de tien jaar 34,05 in een beroep werkzaam, in 1891 daarentegen 34,42. Maar ook het percentage der mannelijke in een beroep werkzame personen heeft zich niet gewijzigd, het bedroeg in beide tellingsperioden 83 pCt. ')

De verhouding tusschen de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en haar wijziging in den loop der tijden moeten eveneens aan een

nadere beschouwing onderworpen worden De volgende tabel verspreidt daarover licht:

LANHFN ' Van 100 arbeiders

uANutiN mannen vrouwen zifn

I (->

: mannen vrouwen

Duitschland 11882 8.020.114 4.408.116 64,53 35 47

n " „ ,1895 9.295.082 5.293.277 63,65 36,35

0ostenr'Jk 11880 3.670.338 3.6 i2.864 50,19 49,81

P I1890 4.363.074 5.310.639 45,10 54^90

Frankrijk 2) 1881 4 376 604 3 635 802 54^2 45 33

1891 4.990.635 3.584.518 59.36 40^64

1891 5.563.898 3.735.904 53,44 46,54

'I J 1896 8.290.204 4.287.006 65,86 34 14

Engeland en Wales. . . 1881 — _

v " . , " 1891 5.368.965 3.113.256 63,30 36,70

Vereenigde Staten. . . . 1880 7.053.702 2.041.466 77,56 22,44

.. .... 1890 8.735.622 2.864.818 75 301 94 7n

Met uitzondering van Frankrijk zou men uit deze tabel den indruk knjgen van een terugdringen der mannen door de vrouwen, indien niet uit de eerste tabel op bladzijde 228 reeds gebleken was, dat feitelijk de vermeerdering van het aantal mannelijke arbeiders met de vermeerdering der bevolking gelijken tred houdt, ja haar ten deele overtreft. Er is dus wel een andere samenstelling, niet echter een teruggang van het

Londóli VR£°" °n"" <" „ G,r„.

h ^ beidC eerS,e Ver8e'ii|t'n8en zijn door mij slechis de arbeiders gerekend

voor de beide laatste arbeiders en beambten. gerekend,

Sluiten