Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volk dwingt in Oostenrijk een bizonder groot aantal weduwen tot beroepsarbeid, terwijl in Frankrijk de talrijke gescheiden of door den man verlaten vrouwen van belangrijken invloed zijn op de percentsgewijze groepeering van den burgerlijken staat.

Beschouwen wij nu de huidige verhouding naast die van de voorlaatste tellingsperiode, dan blijkt voor Duitschland het volgende:

i „ Van de 100 arbeidsters waren

j£s

jEÜ. ongehuwd of huwd

weduwe ®

Duitschland 1882 827 173

1895 785 215

In volstrekte cijfers uitgedrukt is de verhouding aldus:

i, „ Van de arbeidsters waren

£|

£& ! ongehuwd of huwd

weduwe "

Duitschland 1882 2.433.682 507.784

1895 2.938.283 807.172

Vermeerdering |j jj 504.601 299.388

Het toenemen der gehuwden is volgens deze tabel zeer aanmerkelijk.

Voor Amerika is eene algemeene vergelijking niet mogelijk. Daarentegen is een speciaal onderzoek gehouden, dat niet zonder waarde is voor het onderhavige vraagstuk. •) De resultaten zijn uit een enquête verkregen, die 1067 verschillende industrieele bedrijven in dertig verschillende staten met 42.990 mannelijke en 51.539 vrouwelijke arbeiders in de eerste waarnemingsperiode (1885 tot '86), 68.380 mannelijke en 79.987 vrouwelijke arbeiders in de jongste (1895 tot '96) omvatte. Wij hebben dus in beide gevallen met ongeveer 3 pCt. van alle arbeidsters der Vereenigde Staten te doen, zoodat de beteekenis der resultaten bij benadering kan beoordeeld worden. Zij waren als volgt:

1) Zie Eleventh Annual Report of the Commissionar of Labor. 1895 to 1896. Work and Wages of Men, Women and Children. Washington 1897.

Sluiten