Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZICHT DER WETGEVING TOl!

DUITSCHLAND OOSTENRIJK

- ■ ,

Bedrijven, waarop de Fabrieken, werkplaatsen met motor- Fabrieken,handwerksbedrijven,wei

wetaevina van toeoas- bedrijf, werkplaatsen der kleeder- | plaatsen, behalve die waarin slecl . l a en linnengoedconfectie, behalve die gezinsleden werken.

sm9 1S- waarin gezinsleden werken, mijnen,

zoutgroeven, inrichtingen waar goederen in gereedheid gebracht worden,

steengroeven, timmerwerken, bouwwerken, werven, hoogovens, steenbakkerijen.

Arbeidstijd:

a) der jeugdige personen. 10 uur, I uur middagrust, telkens ,

1/2 uur rust vóór en na den middag. J

b) der vrouwen. 11 uur. Den dag vóór Zon-en feest-. „ . , . . . ,

dagen 10 uur. I uur middagrust; voor, rf,::™' 2 UUr r m fabriekst hen, die een huishouden te verzorgen l hebben en het verzoek daartoe doen,"

Overuren: 11/2 uur.

a) voor jeugdige personen. Slechts bij bijzondere bepaling van \

den Bondsraad veroorloofd. 1

b) voor vrouwen. Per 2 weken niet meer dan 13 uren 1

daags, per jaar niet meer dan 40 dagen I

geoorloofd. Langer dan 2 weken doorl Evenals in Duitschland met specii

verlof van hooger bestuur, maar ookf verlof geoorloofd. Te zamen ni

dan mogen de 40 dagen in het jaar meer dan 15 weken in het jaar.

niet overschreden worden. Buitendien, Ontheffing voor gansche takken vi

kan de Bondsraad voor gansche 1 fabricage evenals in Duitschlii

takken van fabricage ontheffing ver-1 toegestaan.

leenen: voor fabrieken met onafge-1

broken vuur, voor bedrijven die tot 1

bepaalde jaargetijden beperkt zijn, J

voor seizoenindustrieën.

Nachtarbeid I Van 's avonds 8I/2 tot 's morgens Slechts voor fabrieksbedrijven va

51/2 uur verboden. Door hooger zoover het vrouwen boven de 16 jt bestuur en den rijkskanselier kunnen betreft, van 's avonds 8I/2 uur 1 uitzonderingen toegestaan worden, 's morgens 5 uur verboden. Ui® onder 'dezelfde voorwaarden als bij deringen als in Duitschl. toegestü de overuren. Voor jeugd. pers. ook in beroepstal

Zondagsarbeid: Verboden. Hooger bestuur en de Verboden. Uitzonderingen even 1

Bondsraad kunnen uitzonderingen in Duitschland geoorloofd, toestaan: bij behoeftebedrijven, seizoenbedrijven en uit technische overwegingen, zoowel als bij bijzondere noodtoestanden of ongevallen.

Arbeidsbeperking: De arbeid onder den grond is ver- De arbeid onder den grond is«

boden. De Bondsraad is gemachtigd, boden. Bij bijzondere verordenii door bizondere verordeningen den kan arbeid in voor de gezondhe arbeid in voor de gezondheid gevaar- gevaarlijke bedrijven eveneens n lijke bedrijven eveneens te verbieden boden worden.

of te beperken.

Beschermingstijd voor Geene zwangeren:

Beschermingstijd voor 6 weken; doch deze tijd kan opgrond 4 weken. Bij arbeid boven dengro kraamvrouwen • ! van een geneeskundig getuigschrift in den mijnbouw 6 weken, met 14 dagen verkort worden.

Sluiten