Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ESCHERMING DER ARBEIDSTERS.

FRANKRIJK j ZWITSERLAND GROOT-BRITANNIE | NEDERLAND*

brieken, mijnen, steen- Fabrieken, werkplaatsen Fabrieken, dokken, wer- Fabrieken en werkjeven , bouwwerken , met motorbedrijf die meer ven, aanlegplaatsen, werk- plaatsen, behalve keurkplaatsen, behalve die dan 5 personen, alle indu- plaatsen van elke soort, kens en apotheken, arin slechts gezinsleden strieele bedrijven die meer waarin waren voor den Ook gezinswerkplaatrken, en alle daarmede dan 10 personen, en alle verkoop bereid, gereinigd, sen vallen onder de samenhang staande in- gevaarlijke bedrijven die verbeterd of voltooid wor- wet. Werkplaatsen strieele bedrijven, open- minder dan 6 personen te den. Werkplaatsen, waarin voor landbouw, tuinre particuliere, reli- werk stellen, met uitzon- slechts gezinsleden wer- I bouw, boschbouw, vee,uje dering van de werkplaatsen ken, vallen, voor zoover er houderij of veenderij

waarin slechts gezinsleden kinderen en jeugdige per- vallen buiten de wet. arbeiden en waarin onge- sonen te werk gesteld j vaarlijke beroepen uitge- worden, eveneens onder oefend worden. de wet.

I

uur, 1 uur rust. Sinds lil uur. Den dagvoor Zon- 110 uur in textielfabrieken, 1

02 101/2 uur. Met 1904 (en feestdagen 10 uur, 1 uur ( ld'2 uur in andere fabrie- [ ,, uuf 1 Uur middag

uur voor fabrieken , rust. Voor vrouwen, die , ken en werkplaatsen. Den , rust larin mannen en vrou-leen huishouden te verzor-1dag voor Zon- en feest-1 >n te samen arbeiden. ] gen hebben, 11/2 uur- I dagen slechts tot 2 uur. J

I I .1

erboden. \ \

sommige takken van] .. jln textielfabrieken verbo-i

dustrie mogen vrouwen |*oor nle'. me®V. . , Iden. In andere fabrieken I Met bizondere vergun111 uur'savondstewerklda8en Per)a*rl?'l ?Pee'aallgedurende 3 dagen in deining tot hoogstens 13 steld worden, doch nietf verlof der autoriteiten toe-| weeki te zamen gedurende{ uur gedurende 6 ach-

iker dan 60 dagen in het V „.„„.u. >30 dagen in het jaar ver-/ tereenvolgende werk-

ar. Bij bizondere aanlei-/P"'heffln8 voor gansche, 00r|00fd tot 14 uren, die I dagen of om den ng zijn ook andere uit-1 ,aKK.en van raDricage even 1 echter door een rustdagl anderendagniet langer inderingen toegestaan. Ia's m D"'»schland toege"l van twee uur onderbrokenldan 14 dagen.

nlheffing voor gansche lstaan- lmoeten worden. 1

kken van fabricage even- 1 1

s in Duitschland toege- I |

aan. /

an 9 uur 's avonds tot Van 's avonds 8 uur tot Van 7 uur 's avonds tot Van 7 uur 's avonds ïur'smorgens verboden, 's morgens 5 of 6 uur 6uur 's morgens verboden, tot 5 uur s morgens itzonderingen even als verboden. verboden. Voor be-

Duitschland toegestaan. paalde bedrijven van

10 uur s avonds.

erboden. Uitzonderingen Verboden. Verboden.Buitendien voor Verboden, behalve in

ïor spec. industr.tijdelijk vele industrieën een halve boter- en kaasfabrie-

egestaan, doch dan moet rustdag, meestal Zater- ken. Voor Israelieten

r vervanging binnen 7 dags, voorgeschreven. enz. treedt de Zaterdag

igen een andere volledige j" plaats van den

istdag verstrekt worden. Zondag.

Is in Duitschland en Als in Duitschland en Als in Duitschland en Verboden in bepaalde, ostenrijk. Oostenrijk. Oostenrijk. door den minister aan¬

gewezen, voor de gezondheid of het leven gevaarlijke bedrijven.

ieene. 14 dagen voor de bevalling Geene. Geene.

is de arbeid verboden.

ieene. 6 weken. 4 weken. 4 weken.

• Van den vertaler.

Sluiten