Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Deze hoofdambtenaar stelde ook wel belang in de spoedige voltooiing der vaak genoemde werken, doch vermeende vóór alles de hand te moeten houden aan het „bekend gestelde bij de voordracht van zijnen ambtsvoorganger, en te moeten zorgen, dat de arbeid „vrij" „in \\ esterschen zin en niet „zoogenaamd vrij" was".

„Deze zorg had de uitwerking, dat er veel te weinig „volk op de werken kwam, om in den gevorderd wordenden tijd daarmede klaar te komen".

„\ oorts kwamen de dessahoofden alle oogenblikken „de menschen van het werk halen om hun aandeel in „deze of gene heerendienst af te maken".

„Als hoofdingenieur van den Waterstaat geheel buiten „bemoeienis met het Binnenlandsch bestuur, doch verantwoordelijk voor de spoedige en behoorlijke uitvoering der mij aanvertrouwde kostbare werken, was het „mij op dat standpunt geheel onverschillig of de te werk „komende arbeiders iets meer of iets minder vrij waren. „In het welbegrepen belang van het Regentschap en van „de bevolking zelve, was voor mij de cardinale quaestie, „of er een genoegzaam aantal werklieden tegenwoordig was". ö

„Bij de vermindering van volk maakte ik derhalve „al spoedig daarvan rapport en stelde mij voor de gevolgen onverantwoordelijk".

„Bij de opzending van dat stuk stelde de resident „van Soerabaja aan de Regeering voor, om de werken „in gedwongen arbeid te doen uitvoeren. De resident „grondde dit voorstel op de navolgende feiten:"

„„Dat vóór zijne komst de arbeid bij de werken niet „vrij was, gelijk de Regeering vermeende, en plaats greep „door invloed van de hoofden;"

„dat die invloed geheel willekeurig was, aanleiding „kon geven tot grove misbruiken en derhalve ten pre„judice der bevolking bestond;

,,dat sedert zijne komst aan het bestuur, de arbeid „geheel vrij was, doch dat er zoodoende ook te weinig „volk op de werken kwam;

„dat eene goede verdeeling van den arbeid bij heerendienst met ruime betaling beter was dan, de willekeurige „invloed der inlandsche hoofden; en

Sluiten