Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hoewel een der sectie-ingenieurs daartoe naar „Madura is geweest, eenige personen van daar heeft „medegebracht om het te verrichten werk vooraf te zien, „en hunne landgenooten daaromtrent inlichtingen te geven; „een inlandsche en een Europeesche beambte, beide „plaatselijk en met de taal goed bekend, ruim een maand „lang het land hebben doorgetrokken, zijn tot dusverre „de pogingen om op dat eiland een beduidend aantal „werkers aan te werven zoo goed als vruchteloos ge„geweest, wijl er nog slechts 65 zijn overgekomen.

Voorwaar een pover resultaat, ten koste van veel moeite en wie weet hoeveel geld verkregen!

Waarschijnlijk op herhaalde klachten van den hoofdingenieur chef van den dienst, omtrent gebrek aan werkvolk en daarmede verband houdende vertraging in het werk, wordt hem bij missive van den isten Gouvernements Secretaris van 27 Maart 1876, No. 789^, medegedeeld, dat:

„aangezien uit de ter zake van den aanleg van „Staatsspoorwegen op Java tusschen de Regeering en de „Vertegenwoordiging gewisselde stukken en uit de later „gevoerde openbare discussie blijkt, dat de Regeering „— zonder dat dit oppositie uitlokte 1) — zich uitdrukkelijk de bevoegdheid heeft voorbehouden om aan de „spoorwegwerken veroordeelden ten arbeid te stellen, de „Indische Regeering het werken met dwangarbeiders „aan den onderhanden spoorweg bepaaldelijk niet terzijde wenscht te stellen, hoewel daaraan in de eerste „tijden van zelf niet te denken valt en de Regeering „in elk geval den uitslag zal afwachten van de boven„vermelde bij besluit van 29 Maart 1876, No. 26, verhandelde maatregelen tot werving van vrije koelies, „(vide blz. 51).

. De cursiveering van de woorden „zonder dat dit oppositie uitlokte" heeft op ons een eigenaardigen indruk

J) De cursiveering is niet van ons.

Sluiten