Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had alles weer door zand- en slibafzettingen ongedaan gemaakt.

In den Oostmoesson van laatstgenoemd jaar moest dus het werk in de bestaande Sindopradjaleiding weer in zijn geheel ondernomen worden.

Nog eens een jaar monnikken arbeid als in 1898 en de toegestane suppletie van ± f 130,000 zou verbruikt zijn zonder tot het oogmerk te voeren.

Dit nu moest met alle macht voorkomen worden. Meer vrijwillige koelies naar de werken te leiden was onmogelijk. Alle middelen waren vroeger reeds toegepast en hadden gefaald.

Men had hooge loonen geboden; door de aanwezigheid van houri's het werkterrein in het Paradijs deigel ukzaligen trachten te metamorfoseeren. Het had alles niet mogen baten, de koelieopkomst was en bleef onvoldoende.

Met vrijwilligers ging het niet, was het nu mogelijk gedwongen arbeiders te krijgen? Dwangarbeiders (veroordeelden) waren niet beschikbaar, zooals we gezien hebben (blz. 76). Voor het gebruik van heerendienstplichtigen met of zonder tegemoetkoming moest de autorisatie der Regeering gevraagd worden en daarvoor ontbrak de tijd.

I erwijl de hooge autoriteiten zouden overwegen of er wel reden was om af te wijken van het plan om de werken in vrijen arbeid uit te voeren, zouden deze door bovenomschreven omstandigheden schipbreuk lijden. Senatu deliberante Saguntum perdidit.

Slechts een ding kon de zaak redden en dat was een printah aloes.

Het was een geluk, dat de toenmalige Resident van

Sluiten