Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„en Rotterdam is verwerkt. De drooglegging der Zuiderzee zal dan ook voorkomen, dat, tengevolge van „den stilstand der groote openbare werken, eene ongunstige wijziging in den toestand der arbeiders intreedt. „Dit zal dus een voordeel voor hen zijn.

Men ziet het: geen spoor van ongerustheid over gebrek aan werkkrachten bij een werk, dat wat kosten en omvang betreft de voorgenomen werken in de Solovallei verre achter zich laat. Integendeel, het wordt beschouwd als een gelukkig middel om het surplus aan arbeidskracht in Nederland te benuttigen, als een uitkomst voor den Hollandschen werkman, voor wien na de voltooing der groote spoor- en waterstaatswerken, niet veel emplooi meer te vinden is.

We zullen onze beschouwingen over het arbeidsvraagstuk in verschillende omstandigheden besluiten met het vermelden van een geval, waarin voor eene herstelling zelfs niet de noodige vrijwilligers te bekomen waren.

Op het laatst van 1899 zijn bij de Preanger lijn der Staatsspoorwegen belangrijke grondafschuivingen voorgekomen.

Tusschen de halten Tjibadak en Parangkoeda ligt de baan op een bergwand, die over eene lengte van 89 Meter en eene diepte van 11.5 Meter wegschoof, waardoor de bovenbouw in de lucht kwam te hangen. De stremming in het verkeer, die van een en ander het het gevolg was, moest natuurlijk zoo kort mogelijk duren. Het ongerief verbonden aan de verbreking der gemeenschap op de lijn was in de zeer geaccidenteerde streek, waarin het ongeval plaats had gegrepen, bizonder groot. De zich van den eenen naar den anderen trein spoedende passagiers waadden in den door zware regens ontstanen

Sluiten