Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Het besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij de goedkeuring wordt geweigerd, is altijd met redenen omkleed. Van dit besluit kan de gemeenteraad binnen 30 dagen, te rekenen van de dagteekening der beslissing van Gedeputeerde Staten, bij Ons voorziening vragen. Artikel 201 der Gemeentewet is ten deze van toepassing.

4. Gedeputeerde Staten deelen, met overlegging van het raadsbesluit en van het advies van den inspecteur, hunne beslissing mede aan den centralen gezondheidsraad. Deze brengt daaromtrent, zoo hij termen tot vernietiging dezer beslissing aanwezig acht, een met redenen omkleed advies uit aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken.

5. Wordt, buiten het geval van voorziening bedoeld in het derde lid, door Ons het besluit van Gedeputeerde Staten vernietigd, dan hebben deze opnieuw uitspraak te doen met inachtneming van Onze beslissing.

6. De artikelen 166 en 169—178 der Provinciale wet en de artikelen 166, 168, 172 en 174 — 177 der Gemeentewet zijn ten deze van toepassing, met dien verstande, dat de afkondiging geschiedt binnen veertien dagen na dagteekening van het besluit, waarbij de goedkeuring wordt verleend en dat het formulier van afkondiging bij algemeenen maatregel van bestuur wordt vastgesteld.

1. Omtrent de algemeene strekking van het artikel en den daarover in de Tweede Kamer gevoerden strijd, vergelijk het algemeen overzicht blz. 41—43.

Niet alleen de formeele inrichting, maar ook den materieelen inhoud der voorschriften zullen Gedeputeerde Staten te beoordeelen hebben.

Uit den tweeden volzin van het le lid blijkt, dat de voorschriften betreffende woningen kunnen worden opgenomen in eene meer algemeene verordening, als onderdeel daarvan.

De in den derden volzin aangehaalde artikelen 196 en 197 der Gemeentewet bepalen, dat Gedeputeerde Staten hunne beslissing nemen binnen dertig dagen na dien, waarop de besluiten hun zijn aangeboden en dat zij geacht worden het besluit goed te keuren, waaromtrent zij, binnen dien termijn, geen beslissing of geen bericht, de beslissing verdagende, aan het bestuur, dat het besluit nam, hebben ingezonden. Deze bepalingen zijn hier toepasselijk verklaard, behalve dat de termijn gesteld is op twee maanden.

2. inspecteur, 2e lid. Vergelijk algemeen overzicht blz. 45 en de bijlage.

Sluiten