Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. ter ontruiming van oppervlakten, waarop ten gevolge van gebrekkigen toevoer van licht of lucht of gemis van andere voor bewoonbaarheid noodzakelijke vereischten in verband met den onderlingen zamenhang of met de ligging der gebouwen, afdoende verbetering der woningen langs anderen weg bezwaarlijk uitvoerbaar is;

2". ter verwijdering van één of meer woningen, waarvan afdoende verbetering in verband met hare ligging, onderling of ten opzigte van andere woningen of perceelen, bezwaarlijk uitvoerbaar is;

3ft. ter verwijdering van één of meer woningen of perceelen, die, al of niet geschikt ter bewoning of niet ter bewoning bestemd, beletten, dat aangrenzende of nabijgelegen woningen in bewoonbaren staat kunnen worden gebragt;

4°. ter verkrijging van de beschikking over ongebouwde of gebouwde eigendommen, ten einde uitvoering te kunnen geven aan een in het belang der volkshuisvesting vastgesteld bouwplan of aan een plan van uitbreiding, vastgesteld in verband met § 6 der Woningwet.

In de genoemde gevallen geschiedt de onteigening overeenkomstig de volgende artikelen.

I. Vergelijk over de aanvangswoorden „zonder voorafgaande verklaring bij de wet, dat het algemeen nut de onteigening vordert" het algemeen overzicht blz. 52.

2 Het geval, omschreven in het eerste lid, is dat van de onteigening van „unhealthy areas'', geregeld in de Engelsche Housing of the Working Classes Act van 1890. In het O. O. ontbraken de woorden „of met de ligging". In het Verslag werd opgemerkt, dat de redactie niet ruim genoeg was. Er zijn stadswijken, waar zeer ongunstige woningtoestanden heerschen, welke alleen langs den weg van onteigening kunnen worden opgeheven en waar niettemin een verband tusschen het gemis van voor de bewoonbaarheid noodzakelijke vereischten en den onderlingen samenhang der gebouwen niet kan worden aangetoond. Die „onderlinge samenhang" toch heeft betrekking op wijken, waar een ingewikkelde stegen- en sloppenbouw wordt aangetroffen. Teneinde aan deze bedenking te gemoet te komen, werden de woorden „of met de ligging" ingevoegd. Dit kan dus b. v. betrekking hebben op een stadswijk, waarin betrekkelijk hooge huizenrijen aan zeer smalle straten geplaatst zijn.

Sluiten