Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Het geval, bedoeld iu het tweede lid, is dat van de „unhealthy dwelling liouses" der Engelsche Housing of the Working Classes Act, in dezelfde tegenstelling staande tot de „unhealthy areas" als het tweede lid van artikel 77 tot het eerste. Het betreft hier geen groote en veelomvattende plannen van onteigening, maar veeleer woningverbetering op kleine schaal, waarbij echter amotie van enkele perceelen een vereischte is. In dit geval is het uitbrengen van een uitvoerig verslag door de gezondheidscommissie, als bedoeld in artikel 79, niet noodig.

4. Het geval, bedoeld in het derde lid, is dat van de „obstructive buildings" der Engelsche wet.

5. De onteigening van bouwterreinen is vermeld in het vierde lid. Op dergelijke terreinen kunnen somtijds reeds enkele perceelen staan, die in den eigendom van de onteigenende partij moeten overgaan, teneinde het bouwplan te kunnen volvoeren. Vandaar, dat er sprake is van „ongebouwde of gebouwrde eigendommen". Met de uitdrukking „een in het belang der volkshuisvesting vastgesteld bouwplan" is niet alleen bedoeld stichting van arbeiderswoningen, doch de uitdrukking moet in ruimer zin worden opgevat. Vergelijk het algemeen overzicht blz. 49. De onteigening kan geschieden ten name der gemeente, terwijl het bouwplan kan uitgaan van eene particuliere vereeniging. Aangezien het ter uitvoering van een zoodanig bouwplan noodig kan zijn om, behalve over den grond, vereischt voor den eigenlijken bouw der woningen, ook over terrein te beschikken voor den aanleg der straten en publieke werken, welke in verband met dien bouw worden vereischt, zal de onteigening zich ook over laatstbedoeld terrein kunnen uitstrekken.

In liet O. O. stond vermeld „uitbreidingsplan, vastgesteld in verband met artikel 27 der Woningwet". Xaar aanleiding van de opmerking, dat ook van artikel 28 melding moest worden gemaakt, werd in het G. O. gelezen „in verband met § 6".

Een amendement van den heer van Karxebeek, om het vierde punt van artikel 77 te laten vervallen, werd verworpen. (H. II blz. 1334).

Artikel 78.

De onteigening geschiedt ten name der gemeente of van vereenigingen, vennootschappen of stichtingen, uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam en als zoodanig, door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, toegelaten.

. " , rv.-t i f/-'

I

Sluiten