Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. PERSONENRECHT.

a. Minderjarigheid en Voogdij.

1. Onr. goed. — In re Roselt and Tnglis. I. K. 13. 1877.

Onroerend goed ingeschreven ten name van een minderjarige; hoe te vervreemden?

2. Curator. — Ex parte Munich I. K. 15. 1878.

Op verzoek van den toekomstigen dienstheer benoemde het Hof een curator ten einde een minderjarigen bij te staan bij het aangaan van een leerlingcontract.

Curatora<l litem. — Ex parte Van Manen. I.K. 259. 1881. Benoeming van curator ad litern voor een minderjarige.

4. Procespartij. — G. Ie Roux vs. L le Roux en C. Joel. O. R. 1897. 100.

Minderjarige medegedaagde 'in echtscheidingsproces moet gedagvaard worden bijgestaan door zijn voogd.

Aanteekeningen.

1. Minderjarigheid. — Volksraadsbesluit van 21 November 1853. Art. 1'23. Codex Jeppe 25, bekrachtigd bij Volksraadsbesluit van 22 September 1866. Art. 175 ibid. 251.

Meerderjarigheid wordt bereikt met den leeftijd van 21 jaren.

2. Naturalisatie — Uitvoerende-Raads besluit 30 November 1892. Loc. wetten 1800/93. 726.

Minderjarige zonen van genaturaliseerden worden ook als genaturaliseerd beschouwd.

Sluiten