Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

431. Buitenlandsch vonnis. — G. de C. Mac Cartie vs. F. H. Bromwich. O. R. 1897. 403.

Een eisch gegrond op een buitenlandsch vonnis kan bestreden worden met een beroep op de onbevoegdheid van den buitenlandschen rechter.

432. Buitenlandsch vonnis. — Maxwell & Earp vs. Benjamin. O. R. 1897. 498.

Waar volgens buitenlandsch recht een bij vonnis toegewezen bedrag rente draagt, moet die rente ook in Transvaal toegekend worden.

b. Minachting van het Hof.

433. Aanranding door een krantenartikel. — In re Phelan. I. K. 5. 1877.

Beschouwingen over het recht van het Hof tot summiere bestraffing van oneerbiedige uitlatingen over een rechterlijke beslissing en bestraffing van den redacteuruitgever van een krant daarvoor.

434. Dagbladartikel. — Staatsprocureur vs. Dr. F. V. Engelenburg. O. R. 1897. 105.

Boete opgelegd aan redacteur van een dagblad wegens uitlatingen over een rechter.

435. Yereischten voor veroordeeling. — N'Kwaan vs. Superintendent van Naturellen en anderen. O. R. 1897. 215.

Vernietiging in hooger beroep van een veroordeeling wegens minachting van een lageren rechter en beschouwingen over vereichten voor een veroordeeling.

c. Toetsingsrecht. — Rechterlijke bescherming.

436. Ontslag van ambtenaar. — Nabal vs. Bok. II. K. 60. 1883. (Holl. uitg. 70).

Sluiten