Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tonnemaat komt binnen onder Duitse vlag, dank zij de HamburgAmerikalijn die er maandeliks 16 boten doet ankeren. President Roosevelt was, naar inen zegt, in 11)02 van plan St. lhomas tot een oorlogshaven te maken

Ik keer terug tot de geschiedenis van onze taal. Het zal na 't reeds meegedeelde geen verwondering wekken dat reeds kort na 't einde van het Napoleonties tijdvak onze taal op St. I homas niet veel meer te betekenen had. Veeleer moeten we er ons over verbazen dat zij er in die tijd niet reeds geheel en al in onbruik was geraakt.

Dat er werkelik nog wat Hollands gesproken werd, weten we uit het reisverhaal van G. B. Bosch, die in 1827 enige tijd op 't eiland doorbracht en er een vrij uitvoerige beschrijving van heeft gegeven 2). Als de meeste reizigers is hij verbaasd over het groot aantal talen dat op St. 1 homas gesproken wordt; bij 't uitbreken van brand hoort men die alle door elkaar schreeuwen. Dan klinkt het: „Fire! brand! du feu [1. au feu]! candela! fuega! enz." Hij verneemt van „de kerkopzieners (church wardens), de heeren VVood en van Vlierden welke laatste bij zijn overlijden vervangen is door Jan de Man Gueyle dat zij op eene aanzienlijke jaarwedde uit New-York, in NoordAmerika, een' Predikant van de Nederduitsche Hervormde gemeente wachtende waren. Dat zij zoodanig een niet ontboden hadden uit Nederland, was daaraan toe te schrijven, dat de Hollandsche taal hier bijna niet meer gesproken wordt; de oudsten der gemeente verstaan dezelve nog wel, maar het thans bloeijende geslacht drukt zich in het Engelsch uit 3). Alle

') Über Land und Meer, 1902, hlz. 457.

"■) Reizen in West-Indië en door een gedeelte van Zuid- en NoordAmerika door G. B. Bosch, predikant te Curacao, Utrecht, 1829 1N3<>, 2dln. De beschrijving van St.-Thomas vindt men in het tweede deel, hlz. .140 34.1 3) Bosch, blz. 385. Bij Knox (hl/.. 143) kan inen zien dat deze predikant, Lahagh geheten, de eerste was die in het Engels preekte; de gemeen Ie was 15 jaar zonder voorganger geweest. De laatste Hollands ^sprekende predikant, Verboom, was „au unfaithtul and nngodly pastor geweest, 't geen er in 1812 toe bijgedragen had om zich niet tot de classis van Amsterdam te wenden voor 't verkrijgen van een opvolger. Verboom was vooral op 't vermeerderen van zijn lortuin bedacht geweest; ook leidde hij een immoreel leven. Dat kwam meer voor. Borin, de Calvinisliese ijveraar tegen de Herrnhutters, leefde in konkubinaat en huwde zijn „sweetheart eerst op zijn sterfbed (Knox, blz. 139).

Sluiten