Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt. De latere zendelingen moesten telkens heel wat Germanismen afleren en slaagden daarin natuurlik zeer onvolkomen. Het kardinale punt waarop de Deense vertaling zich van de Duitse onderscheidt, is wel hierin gelegen dat het laatste werk door vreemdelingen, het eerste door een op 't eiland geboren man verricht is.

Hoever de Herrnhutters zich van 't eigenlike Kreools hebben verwijderd, zal meer in 't biezonder uit de spraakkunst blijken. Hier wil ik er alleen nog op wijzen dat wij, binnen de grenzen der Duitskreoolse teksten, tweëerlei korrektief vinden voor hun verhollandisering, In de eerste plaats staan de taalproeven door Oldendorp meegedeeld veel dichter bij de gesproken taal dan de overzetting van 't Nieuwe Testament, een verschil dat reeds Van Name heeft opgemerkt '); ten tweede vinden we in een spraakkunst (zie hierachter, blz. 45) door Herrnhutters in de lKde eeuw geschreven, uitvoerige berichten omtrent de eigenaardigheden der gesproken taal en enige proeven van spreekwoorden en gesprekken die overeenstemmen met de overeenkomstige bescheiden bij de Deense auteurs.

Ik zet tans het overzicht van de mij bekende teksten voort, en noem dus de stukken die door de Herrnhutters zijn gedrukt of geschreven.

7. Een in 1761 gedrukt boekje, bevattende de liturgie, de formulieren van doop en avondmaal en sommige liederen. Ik ken dit boekje alleen uit het werk van Oldendorp, waar liet op blz. 914 geciteerd wordt als 't eerste geschrift dat in 't Negerhollands gedrukt is. Misschien hebben we met een vergissing van Oldendorp te doen; immers deze schrijver vermeldt op blz. 971 dat in 't jaar 1765 „das erste Creolische Gesftnghuchlein" werd gedrukt. Dit schijnt in tegenspraak met de verzekering, op blz. 914 gegeven, dat het boekje van 1761 de vertaling „vieler Kirchenlieder" bevatte. De bibliotheek te Herrnhut bezit dit boekje niet.

N. Gebeden en Liederen voor die swart Broedergemeenten van St. Thomas, z. pi. 1765.

9. Psalmboek voor die Negergemeenten van St. Thomas, St. Croix en St. Jan, Barby, 1774. Onder Psalmboek heeft

') Van Name, blz. 160.

Sluiten