Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geregeld overgaan van -sie tot sjie in 't Negerhollands geen sprake kan zijn. De grens tussen de invloed der analogie en die van de palatalisering der s kan m. i. niet bepaald worden.

Ik meen dat bij de bespreking van dezp z e- HiminntiVo ^

vormverwante woorden op-s*e een woord naar aanleiding van de verschillende vormen voor as, verbrandingsprodukt, op zijn plaats is. Men vindt aschies (N. T. H. Hebr. 9, 13), haschis of hachts (ibid. Mth. 11, 21; Luc. 10, 13), assisje (N. T. D. Luc. 10, 13;^ 2 Petr. 2, 6), assesje (ibid. Mth. 11, 21; Hebr. 9, 13). In 't Zeeuws luidt het woord assie (Verschuur, § 152); de oude vorm is in 't Nederlands asse en komt, gelijk 't Franse cendres, als kollektief begrip veel in 't meervoud voor (zie Aederl. Woordenb. i. v.). De Kreoolse vorm aschie.s' wijst dus op een Zeeuwse meervoudsvorm assies; assisje en assesje schijnen ontstaan te zijn uit assie, tot assje geworden, en as.se. Over de h van haschis vgl. § 4.

§ 46. Daar het Kreools verbuiging schuwt, heeft het bijvoeg, naamw. een onveranderlike vorm, dus die heilig geest, wild honing. De Denen schrijven ook een lam (N. T. Mrcs. 2, 4), een blind (Mrcs. 8, 23), mie noest (Luc. 10, 29) voor een lamme, een blinde, mijn naaste.

De trappen van vergelijking worden gevormd door meer en meest, behoudens enkele uitzonderingen, als beeter, waarvoor men ook wel meer beeter vindt (b.v. G. H., blz. 18). De overzettende trap wordt aangegeven door altoeveel, goe en over, b.v. em ben altoeveel kleen (hij, of zij, is biezonder klein), mi ben over goe bli (ik ben buitengewoon blij, G. H. blz. 19).

Natuurlik komen in de teksten ook de Nederlandse vormen van het bijvoeg, naamw. voor (die goeje vrucht, nyme wien enz.).

H7, 't Persoon!, voornaamw. is in het enkelvoud mi, joe, 1 Oem, in t meervoud ons of wellie, jender of jellie, sender 0 sellie '). In de Duitse teksten komen wellie, jellie en sellie "iet voor, ofschoon de G. H. ze vermeldt. De schrijver van "ze spraakkunst voegt er bij: „nach einem Dialekt wird, wenn vo" Personen die Rede ist, jellie statt jender und sellie statt

) In de T. P. vindt men de Engelse vormen hirn voor hem en we (ruil «oor ons.

Sluiten