Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52. Da Em a see: Voordaarom elkeen Skriftgeleerde, die ben geleerd tot die Koningrik van die Hemel ben glik as een Hoes-Vader, die breng voort ut si Skat nieuwe en oude Dingen.

53. En die a geskied, toen Jesus a vollendig deese Gliknissen, dat Em a loop wee van daar;

54. En Em a kom na si Vaderland, en a leer sender nabinne sender Skoelen, soo dat sender a verwonder goe, en a see: Van waar soo een Wiesheid kom na deese Man, en soo machtige Werken?

55. Em ben dan niet die

Soon van een Timmerman? Ben dan niet die Naam van si Moeder Maria? en si Broeders Jacob en Joses, en Simon en Judas.

56. En ben dan niet ook si Susters allemaal hier by ons? Van waar all deese Dingen kom dan na Em?

57. En sender a erger sender na Em. Maar Jesus a see na sender: Een Propheet na niet een Plaats hab soo weenig Eer, as na si Vaderland, en na si Hoes.

58. En Em no a doe veel Teekens daar, om die will van sender Ongloof.

DIE HANDLINGEN VAN DIE APOSTELS.

DIE 8 CAPITEL.

Vs. 27 40.

1^1 n em a staan op, en a gen, en a lees die Propheet

Jloop hen; en kik, een Man Jesaias.

van Moorenland, een Kamer- 29. En die Geest a see na

ling en een machtig Heer van Philippus: Loop voort, en hou

die Koningin Gandaces na Moo- joe by deese Wagen.

renland, die a wees over alle- 30. Da Philippus a loop hen,

maal si Skat-Kamers, em a ka en a hoor, dat em a lees die

kom na Jerusalem, vor bed aan. Propheet Jesaias, en a see:

28. En em a reis weeraan Joe verstaan dan ook, wat

na Hoes, en a set op si Wa- joe lees?

Sluiten