Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■wezenlijk genoeg om elke poging tot uitwendige coördinatie

overbodig te maken.

Zal het geloofsleven van den beoefenaar der theologie geen afbreuk doen aan het wetenschappelijk karakter van zijn arbeid? Inderdaad, er bestaat gevaar, dat sentimenten en argumenten deerlijk worden verward. Het kan gebeuren, dat men de plaats, die aan de nuchtere logica toekomt, voor mystieke devotie komt opeischen. De onhebbelijkheden, in de dagen van Spener en Francke gepleegd tegenover wat smalend de theologia irregenitorum genoemd werd, zijn te afschrikwekkend dan dat wij ons gemakkelijk tot het volgen van dit spoor zouden laten verleiden. Intusschen vergete men niet dat wij, nu bijna iedereen met een duimstok van wetenschappelijkheid in den zak loopt, ons toch moeilijk verplicht kunnen achten aan eiken zoodanigen maatstaf, dien men onzen theologischen arbeid gelieft aan te leggen, onfeilbaarheid toe te kennen. Ook niet, dat men er niet iedereen aansprakelijk voor mag stellen, wanneer de sancta simplicitas aan de godgeleerdheid als wetenschap eigenschappen toekent , die enkel het geloofsleven bezit. K ven min, dat wij volledig de taak wenschen te aanvaarden om eiken onwettigen invloed, dien dat geloofsleven op ons kritiseeren en exegetiseeren en speculeeren zou willen oefenen, zorgvuldig na te speuren en onverbiddelijk af te wijzen, t Zou ons bijna jaloersch maken, wanneer wij van Kingsley lezen, dat hij zijn studenten tot machtige geestdrift weet te ontsteken door hen op het college in te prenten, dat recht doen zeker beloond en onrecht doen stellig gestraft wordt in deze en de toekomende wereld. Wij geven toe, dat hij niet het vestigen van die overtuiging in de ziel zijner hoorders iets grooters heeft bereikt dan wanneer het hem gehikt was hun 't hoofd met allerlei facta et data vol te stoppen. Maar de vraag komt van zelf op: is dat college geven? Straks voelde de

Sluiten