Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien arbeid te publiceeren. Integendeel. Men wenschte het onderwijs te dienen zonder grondstelling, practisch, zooals de natuur en liet leven dit vorderen, en daarom in aller belang neutraal.

Onder dit motief beeft zich de arbeid voor leermethode en leermiddelen ontwikkeld. Dat zoodanig practisch optreden een principiêele grondstelling in zich sluit, en dat de ontwikkeling der leermethode en het karakter en de strekking der leermiddelen door dit principe beheersclit worden, drong tot veler bewustzijn niet aanstonds door. Daardoor trok die methode ook in de kringen der Christelijke, scholen aan, en werden de aangeboden leermiddelen voor enkele of meerdere, zjj het ook niet voor alle leervakken, daar in meerdere of mindere mate welkom geheeten.

Hoe meer echter deze arbeid zich uitwerkt en voltooit, hoe meer ook de consequentie van een grondbeginsel in het oog springt, en het grondbeginsel, dat hier dringt, zelf in het licht treedt. Waarlijk, hier is de eerste uitwerking los van de grondstelling gegeven, maar hier treedt tocli in de uitwerking de grondstelling u tegen. Het werk is nog niet af, maar toch zijn de gegevens reeds voldoende, 0111 de grondgedachte, die zich hier aan het onderwijs opdringt, te onderscheiden, — en haar te keuren naar het Woord van God.

Eén van de voornaamste gegevens, die hier het kenmerkende der grondgedachte doen uitkomen, is de plaats en de beteekenis, die almeer voor de Aanschouwing ') in liet onderwijs geëischt wordt.

Wordt de grondgedachte, die in deze vordering schuilt, als formeel principe voor de leermethode toegestaan, en dan ook royaal in haar consequentie doorgelaten, dan valt daarmee naar onze overtuiging het recht van bestaan voor de school met den Hijbei, gelijk ons Nederlandsch christenvolk die verstaat; dan heeft Int beginsel van het Openbaar Onderwijs op paedagogisch terrein gezegevierd.

Maar mag die grondgedachte niet als de zuivere gelden, dan moet door onze scholen, die (Jods Woord huldigen, daar zuiverder grond-

') Onder den naam de Aanschouwing wordt hier samengevat de gewaarwordinq door alle zintuigen, de gewaarwording niet alleen door het gezicht, maar ook door liet gehoor, door den reuk en den smaak, ook door liet gevoel. Waar in dit geschrift verder over het stelsel van leeren en doen door awic/iouweii, door zien, gesproken wordt, houde men dat in het oog.

Sluiten