Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er is voor ons geen Natuurkennis, geen Geschiedenis, geen enkel leervak, waarvoor liet. Woord ' iods niet als de zon heel het. veld moet beschijnen, de plaats, den inhoud en de wijze van behandeling ons moet leeren onderscheiden, en daarom heel onze methode en het karakter en den vorm van onze leermiddelen moet beheerschen.

Voor het Pantheïsme is (iod en daarom de gedachte, het woord, het einde van het proces van aanschouwen en doen.

Voor liet ware geloof is het Woord (iod vwrr alle dingen. Alle dingen zijn door het Woord, door het zeggen Gods. Het aanxehoiiirelijke Is de uitwerking van het zeggen: het ware zien is daarom ook vrucht van het /.eggen. » Verlicht mijn oogen, o/idnt ik aanschouwe , — is de bede van het geloof'. »Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad."

liet zien zonder het Woord ia de, zonde. \\ ie een schoone vrouw aanziet, opdat zijn willen en doen door aanschouwen bepaald worde, — die zal haar begeeren. »Ik zou niet geweten hebben, dat de begeerlijkheid zonde is, indien het Woord als 11 et niet zeide: »Gij zult niet begeeren."

»I)oor zien tot doen en kennen", dat is de weg der zonde, de weg van den val: »En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de oogen, ja een boom, die begeerlijk was, om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man niet haar en hij at. I oen werden hun beider oogen geopend en zij werden gewaar, dat zij naakt waren."

De verwisseling van het Woord door het Aanschouwen als regel voor het doen, — dat is de zondeval!

liet kennen, dat door aanschouwen en doen, door de Natuur en den wil heen bereikt wordt en in het eind het woord spreekt, is het kennen van den paradijsboom, waaraan de dood verbonden is, omdat het de loochening is van God, van het II oord, dat vóór alle dingen is en dat alle dingen draagt. Het is het kennen van het telaat, het kennen van den rijken man in de hel, in de pijn. Het woord, door aanschouwen en willen geboren, is het woord van den Booze, van de buitenste duisternis.

Zelfs in den staat der rechtheid sprak de Heere God dan ook

Sluiten